PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 4. januara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


DRUGA ODLUKA PO PREDLOGU OPTUŽBE DA SE, NA OSNOVU PRAVILA 92BIS (D), U SPIS UVRSTE TRANSKRIPTI I, NA OSNOVU PRAVILA 89 (F), IZJAVA SVEDOKA B-1804

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome prof. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom “Predlogu optužbe da se, na osnovu pravila 92bis (D), u spis uvrste transkripti i, na osnovu pravila 89 (F), izjava svedoka B-1804”, koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 23. januara 2004. (u daljem tekstu: Predlog), kojim, između ostalog, traži da Pretresno veće, na osnovu pravila 92bis (D) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), uvrsti u spis transkript i relevantne dokazne predmete za svedoka B-1804, čije se svedočenje odnosi na događaje u istočnoj Bosni u periodu od 1992. do 1995, a posebno na događaje u opštini Srebrenica i njenoj okolini u 1995,

IMAJUĆI U VIDU “Nalog po predlogu optužbe da se, na osnovu pravila 92bis (D), u spis uvrste transkripti i, na osnovu pravila 89 (F), izjava svedoka B-1804”, koji je Pretresno veće izdalo 23. januara 2004. i kojim je prihvatilo zahtev optužbe da se izjava tog svedoka uvrsti u spis na osnovu pravila 89 (F) Pravilnika,

UZIMAJUĆI U OBZIR argument optužbe da taj dokazni materijal treba da se uvrsti u spis jer (1) prevashodno predstavlja dokaze o bazi zločina koji ne govore o delima i ponašanju optuženog; i (2) nije u takvoj meri ključan za tezu optužbe niti u tako bliskoj vezi s optuženim da bi Pretresno veće upotrebilo svoje diskreciono pravo da te transkripte isključi,

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 92bis (D) i (E) Pravilnika predviđa da Pretresno veće (1) može uvrstiti u spis transkript iskaza koje je svedok dao u postupku pred Međunarodnim sudom kojim se dokazuje nešto drugo, a ne dela i ponašanje optuženog; i (2) može odlučiti da li će, u celosti ili delimično, prihvatiti izjavu ili transkript i da li će tražiti prisustvo svedoka radi unakrsnog ispitivanja,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće ne može da oceni relevantnost ili dokaznu vrednost propratnog materijala za koji optužba u okviru Predloga traži da se uvrsti u spis jer (1) dokazni predmeti nedostaju; (2) u materijalu se nalazi jedan dokazni predmet koji nije naveden u Predlogu; (3) delovi dokaznih predmeta su nečitki; (4) znatni delovi dokaznih predmeta nisu prevedeni sa bosansko/hrvatsko/srpskog jezika na engleski jezik; i (5) dokazni predmeti uopšte nisu prevedeni,

UZIMAJUĆI U OBZIR, prema tome, da Pretresno veće ne može da utvrdi opravdanost Predloga,

NA OSNOVU pravila 54 i 92bis (D) Pravilnika,

OVIM ODBIJA Predlog.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

  /potpis na originalu/
  Patrick Robinson,
  sudija
   
Dana 4. januara 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
   
  [pečat Međunarodnog suda]