PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 12. januara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO POVERLJIVOM ZAHTEVU TUŽILAŠTVA DA MU SE DOZVOLI DA POZOVE SVEDOKA B-248

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay, QC
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome prof. Timothy McCormack

Optuženi:
Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po poverljivom Zahtevu Tužilaštva da mu se dozvoli da pozove svedoka B-248 i obavesti o nameri da traži prihvatanje izjave svedoka B-1731 na osnovu pravila 89(F), koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) dostavilo 24. decembra 2003. (u daljem tekstu: zahtev), u kojem traži, između ostalog, dozvolu da doda svedoka B-248 spisku svedoka optužbe,

IMAJUĆI U VIDU Odluku Pretresnog veća po četvrtom zbirnom zahtevu za dozvolu da se izmeni spisak svedoka i zahtev za zaštitne mere, izdan 21. novembra 2003,

UZIMAJUĆI U OBZIR odluku Pretresnog veća,[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je (1) važnost svedočenja svedoka B-248 tek nedavno izašla na videlo zbog stalnih razgovora sa svedokom B-248 i dokumenata koje je dostavila država; (2) da bi svedočenje svedoka B-248 najverovatnije bilo od iznimne važnosti za ovaj postupak; i (3) da se Pretresno veće stoga uverilo da je optužba pokazala valjane razloge,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika,

OVIM NALAŽE da se svedok B-248 doda spisku svedoka optužbe.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
Dana 12. januara 2004.  
u Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]

[1] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, "Odluka po zahtevu Tužilaštva za saglasnost Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnošenja podnesaka", 18. april 2002, na str. 3.