PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 12. januara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU TUŽILAŠTVA DA SE U SPIS UVRSTI REZIME SVEDOČENJA SVEDOKA B-1489 NA OSNOVU PRAVILA 89(F)

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay, QC
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome prof. Timothy McCormack
   
Optuženi:  
g. Slobodan Milošević  

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po Molbi optužbe na osnovu pravila 89(F) da se u dokazni materijal uvrste izjave svedoka B-1489 koju je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 12. januara 2004. (u daljem tekstu: Molba), kojom traži da Pretresno veće, na osnovu pravila 89(F) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), u dokazni materijal uvrsti rezime svedočenja svedoka B-1489;

IMAJUĆI U VIDU da (1) pravilo 89(F) Pravilnika predviđa da veće može da primi dokaze svedoka usmeno ili, kad to dopuštaju interesi pravde, u pismenom obliku, i da (2) sudska praksa Međunarodnog suda dozvoljava prihvatanje pisanih izjava svedoka na osnovu pravila 89(F) Pravilnika, pod uslovom da svedok pristupi sudu, da stoji na raspolaganju radi unakrsnog ispitivanja i ispitivanja od strane sudija i da potvrdi da je data izjava tačan odraz onoga što je rekao i onoga što bi rekao prilikom ispitivanja,[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće treba da donese odluku o tome šta je u "interesu pravde" u smislu pravila 89(F) za svakog svedoka pojedinačno, uzimajući u obzir ne samo konkretne okolnosti nego i sadržaj njihovih iskaza,[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da svedok B-1489 treba da svedoči sutra, 13. januara 2004, i da je molba Tužilaštva podneta kasno,

UZIMAJUĆI U OBZIR da nije u interesu pravde da se prihvati iskaz u smislu pravila 89(F) Pravilnika;

IMAJUĆI U VIDU članove 20 i 21 Statuta Međunarodnog suda,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se optuženi načelno protivi prihvatanju dokaza prema pravilu 89(F) Pravilnika,

NA OSNOVU pravila 54 i 89(F) Pravilnika,

OVIM ODBACUJE molbu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
   
Dana 12. januara 2004.  
u Hagu,  
Holandija  
   
  [pečat Međunarodnog suda]

[1] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-AR73.4, "Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi sa prihvatanjem glavnih iskaza u pismenom obliku", 30. septembar 2003, na stranici 11.

[2] Ibid, tačka 21.