PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 13. januara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA UVRŠTAVANJE U SPIS TRANSKRIPATA SVEDOKA B-1032, B-1034 i B-1083 NA OSNOVU PRAVILA 92 BIS (D)

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome prof. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom "Predlogu optužbe za uvrštavanje u spis transkripata u vezi s događajima u Prijedoru na osnovu pravila 92 bis (D)", koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 12. decembra 2003. (u daljem tekstu: Predlog) i u kojem traži, inter alia, da Pretresno veće, na osnovu pravila 92 bis (D) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), uvrsti u spis transkripte i relevantne dokazne predmete sledećih svedoka čiji se iskazi odnose na događaje u Prijedoru: B-1032 i B-1034, i to bez daljeg unakrsnog ispitivanja, te B-1083 (za kojeg se optužba složila da bude unakrsno ispitan),

UZIMAJUĆI U OBZIR argument optužbe da ti dokazi treba da se prihvate zato što su to (1) dokazi o bazi zločina koji ne dokazuju dela i ponašanje optuženog i zato što (2) nisu toliko ključni za tezu optužbe niti su u tako bliskoj vezi s optuženim da bi Pretresno veće trebalo da primeni svoje diskreciono pravo da izuzme ove transkripte,

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 92 bis (D) i (E) Pravilnika predviđa da Pretresno veće (1) može uvrstiti u spis transkript iskaza koji je svedok dao u postupku pred Međunarodnim sudom kojim se dokazuje nešto drugo, a ne dela i ponašanje optuženog i da će (2) odlučiti da li će, u celosti ili delimično, prihvatiti transkript i da li će tražiti da svedok pristupi radi unakrsnog ispitivanja,

UZIMAJUĆI U OBZIR da informacije sadržane u tim transkriptima i relevantnim dokaznim predmetima ne dokazuju dela i ponašanje optuženog i da se stoga mogu prihvatiti shodno pravilu 92 bis (D) Pravilnika,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je svedoka B-1032 unakrsno ispitao branilac u ranijem postupku i da pitanja na koja se odnose informacije sadržane u transkriptu i relevantnim dokaznim predmetima mogu biti od ključnog značaja za odbranu optuženog, ali da su ona u ranijem unakrsnom ispitivanju obrađena na odgovarajući način [uz protivno mišljenje sudije Robinsona], izuzev onih delova ranijeg iskaza i relevantnih dokaznih predmeta koji se odnose na JNA (ili bilo koji njen deo),

UZIMAJUĆI U OBZIR da je optužba u vezi s kredibilitetom iskaza svedoka B-1034 u ranijem postupku u svom Predlogu navela da "činjenica da [on] nema saznanja iz prve ruke ostavlja prostora za sumnju",

UZIMAJUĆI U OBZIR da se optužba složila da svedok B-1083 pristupi radi unakrsnog ispitivanja,

IMAJUĆI U VIDU članove 20 i 21 Statuta Međunarodnog suda,

UZIMAJUĆI U OBZIR načelno protivljenje optuženog uvrštavanju dokaza na osnovu pravila 92 bis,

NA OSNOVU pravila 54 i 92 bis (D) i (E) Pravilnika,

OVIM NALAŽE sledeće:

  1. Transkript i relevantni dokazni predmeti svedoka B-1032 uvrstiće se u spis bez unakrsnog ispitivanja, s tim da će se delovi transkripta i relevantnih dokaznih predmeta koji se odnose na JNA (ili bilo koji njen deo) redigovati [uz protivno mišljenje sudije Robinsona]; u suprotnom, svedok će morati da pristupi radi unakrsnog ispitivanja.

  2. Transkript i relevantni dokazni predmeti svedoka B-1034 neće se uvrstiti u spis.

  3. Transkript i relevantni dokazni predmeti svedoka B-1083 uvrstiće se u spis, s tim da svedok treba da pristupi radi unakrsnog ispitivanja.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavna engleska verzija.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući sudija
Dana 13. januara 2004.  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]