PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 15. januara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO PREDLOGU OPTUŽBE ZA UVRŠTAVANJE U SPIS TRANSKRIPATA ISKAZA SVEDOKA B-1369 i B-1085 NA OSNOVU PRAVILA 92 BIS (D)

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome prof. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom "Predlogu optužbe za uvrštavanje u spis transkripata u vezi s događajima u Prijedoru na osnovu pravila 92 bis (D)", koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 12. decembra 2003. (u daljem tekstu: Predlog) i u kojem je tražilo, inter alia, da Pretresno veće, na osnovu pravila 92 bis (D) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), uvrsti u spis transkripte iskaza i relevantne dokazne predmete svedoka B-1369 i B-1085 (u daljem tekstu: svedoci), čiji se iskazi odnose na događaje u Prijedoru, s tim da se od njih ne traži da pristupe sudu radi unakrsnog ispitivanja,

UZIMAJUĆI U OBZIR argument optužbe da ti dokazi treba da se prihvate zato što su to (1) dokazi o bazi zločina koji ne dokazuju dela i ponašanje optuženog i zato što (2) nisu toliko ključni za tezu optužbe niti u tako bliskoj vezi s optuženim da bi Pretresno veće trebalo da primeni svoje diskreciono pravo da izuzme ove transkripte,

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 92 bis (D) i (E) Pravilnika predviđa da Pretresno veće (1) može uvrstiti u spis transkript iskaza koji je svedok dao u postupku pred Međunarodnim sudom kojim se dokazuje nešto drugo, a ne dela i ponašanje optuženog i da će (2) odlučiti da li će, u celosti ili delimično, prihvatiti transkript i da li će tražiti da svedok pristupi radi unakrsnog ispitivanja,

UZIMAJUĆI U OBZIR da informacije sadržane u trankriptima i releventnim dokaznim predmetima ne dokazuju dela i ponašanje optuženog i da se stoga, shodno pravilu 92 bis (D) Pravilnika, mogu prihvatiti,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su (1) svedoci u ranijem postupku unakrsno ispitani od strane branioca i da (2) pitanja na koja se odnose informacije sadržane u transkriptima i relevantnim dokaznim predmetima mogu biti od ključnog značaja za odbranu optuženog, ali da su ona u ranijem unakrsnom ispitivanju obrađena na odgovarajući način [uz protivno mišljenje sudije Robinsona], izuzev onih delova ranijih iskaza i relevantnih dokaznih predmeta koji se odnose na JNA (ili bilo koji njen deo),

IMAJUĆI U VIDU članove 20 i 21 Statuta Međunarodnog suda,

UZIMAJUĆI U OBZIR načelno protivljenje optuženog uvrštavanju dokaza na osnovu pravila 92 bis,

NA OSNOVU pravila 54 i 92 bis (D) i (E) Pravilnika,

OVIME NALAŽE da se trankripti i relevantni dokazni predmeti svedoka B-1369 i B-1085 uvrste u spis, bez unakrsnog ispitivanja svedoka, s tim da se delovi trankripata i relevantnih dokaznih predmeta koji se odnose na JNA (ili bilo koji njen deo) rediguju [uz protivno mišljenje sudije Robinsona]; u suprotnom, svedoci treba da pristupe radi unakrsnog ispitivanja.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavna engleska verzija.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući sudija
Dana 15. januar 2004.  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]