PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 23. januara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE NA OSNOVU PRAVILA 89(F) DA SE GLAVNI ISKAZ SVEDOKA DIEGA ARRIE PRIHVATI U PISMENOM OBLIKU

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Zahtevu optužbe na osnovu pravila 89 (F) da se glavni iskaz svedoka Diega Arrie prihvati u pismenom obliku”, kojim se traži prihvatanje izjave tog svedoka bez potpisa i bez datuma na osnovu pravila 89 (F) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik),

IMAJUĆI U VIDU pravilo 89 (F), koje predviđa sledeće: “Veće svedočenje svedoka može primiti usmeno ili, kad to dopuštaju interesi pravde, u pismenom obliku”,

IMAJUĆI U VIDU da odluka Žalbenog veća, koje je zauzelo stav da pravilo 89 (F) dopušta prihvatanje pismene izjave svedoka kada svedok:

(a) pristupi sudu;

(b) stoji na raspolaganju radi unakrsnog ispitivanja i ispitivanja od strane sudija; i

(c) potvrdi da je data izjava tačan odraz onogašto je rekao i onoga što bi rekao prilikom ispitivanja,[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da odluku o tome da li interesi pravde idu u prilog prihvatanju pismene izjave na osnovu pravila 89 (F) kao glavnog iskaza Pretresno veće donosi za svakog svedoka pojedinačno, u svetlu ne samo konkretnih okolnosti nego i sadržaja njegovog iskaza,[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće može, na osnovu pravila 89 (C), da prihvati svaki relevantan dokaz za koji oceni da ima dokaznu vrednost i da ova odredba utiče na odluku o tome da li je u interesu pravde da se određena izjava prihvati u skladu sa pravilom 89 (F),

IMAJUĆI U VIDU da je izjava ovog svedoka neprimereno dugačka i nedovoljno relevantna za krivična dela navedena u optužnici da bi bila uvrštena u spis u interesu pravde,

NA OSNOVU pravila 89 (F) Pravilnika,

OVIM ODBIJA ZAHTEV.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
   
   
Dana 23. januara 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
   
   
  [pečat Međunarodnog suda]


[1] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, “Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s prihvatanjem glavnih iskaza u pismenom obliku”, predmet br. IT-02-54-AR73.4, 30. septembar 2003, str. 11.

[2] Ibid., par. 21.