PRED PRETRESNIM VEĆEM

Sudija:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 23. januar 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA SVEDOČENJE SVEDOKA B-1804
NA ZATVORENOJ SEDNICI

Optužba:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici Curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom i delimično ex parte “Zahtevu optužbe za svedočenje svedoka B-1804 na zatvorenoj sednici” od 21. januara 2004, u kojem se traže vanredne zaštitne mere za svedočenje na zatvorenoj sednici (u daljem tekstu: Zahtev) i prilažu pisma pravog zastupnika svedoka u kojima se izlažu razlozi za takav zahtev,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se izuzetne zaštitne mere svedočenja na zatvorenoj sednici mogu odobriti samo u slučaju da se pokaže da uistinu postoji stvarna opasnost za svedoka i/ili njegovu porodicu, da pravo optuženog na pravično suđenje nije ugroženo i da se nijednom drugom manje restriktivnom zaštitnom merom ne može odgovoriti na opravdanu bojazan svedoka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je svedok već dvaput svedočio pred Međunarodnim sudom i da izgleda da se okolnosti u kojima sada traži zaštitnu meru svedočenja na zatvorenoj sednici nisu suštinski promenile,

IMAJUĆI U VIDU da je Pretresno veće već odredilo ovom svedoku zaštitne mere svedočenja pod pseudonimom i uz izobličenje slike lica,[1]

IMAJUĆI U VIDU alternativu odobravanju svedočenja na zatvorenoj sednici koju je optužba predložila u fusnoti 12 Zahteva, a to je da se mere zaštite svedoka prošire tako da obuhvate izobličenje glasa i izričito upozorenje sredstvima javnog informisanja u vezi sa njihovim izveštavanjem o svedočenju,

UZIMAJUĆI U OBZIR da u ovom slučaju nije obrazložen osnov za izuzetne zaštitne mere svedočenja na zatvorenoj sednici,

UZIMAJUĆI, MEĐUTIM, U OBZIR da su zaštitne mere, kako je to navedeno u fusnoti 12 Zahteva, razumne i primerene za zaštitu svedoka i njegove porodice,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da su tražene zaštitne mere u saglasnosti sa pravima optuženog,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM ODBIJA ZAHTEV, POTVRĐUJE ranije odobrene zaštitne mere i, pored toga, NALAŽE kako sledi:

(1) Svedok B-1804 može da svedoči uz upotrebu izobličenja glasa; i

(2) sredstva javnog informisanja i drugi se podsećaju da je izveštavanje o svedočenju svedoka koje bi moglo da otkrije njegov identitet ravno nepoštovanju suda i da je kažnjivo po članu 77 Pravilnika.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
   
   
Dana 23. januara 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
   
  [pečat Međunarodnog suda]


[1] “Odluka po četvrtom zbirnom zahtevu optužbe za dozvolu da izmeni spisak svedoka i zahtev za određivanje zaštitnih mera”, 21. novembar 2003.