PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 23. januara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO PREDLOGU OPTUŽBE ZA SVEDOČENJE GENERALA FERENCA VEGHA PUTEM VIDEO-KONFERENCIJSKE VEZE
Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome prof. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

REŠAVAJUĆI PO "Predlogu optužbe za svedočenje generala Ferenca Vegha putem video-konferencijske veze", koji je 23. januara 2004. podnelo Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) tražeći da se dozvoli generalu Ferencu Veghu, veštaku (u daljem tekstu: veštak) da, u skladu s pravilom 71bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), svedoči putem video-konferencijske veze jer postoji ozbiljna zabrinutost za njegovo zdravlje,

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 71bis Pravilnika predviđa da, na zahtev bilo koje od strana, pretresno veće može u interesu pravde naložiti da se svedočenje odvija putem video-konferencijske veze,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno veće uvereno da je u interesu pravde da dozvoli optužbi da dotičnog veštaka pozove da svedoči putem video-konferencijske veze,

IMAJUĆI U VIDU paragraf 22 "Odluke po prijedlozima optužbe da se pozovu i zaštite svjedoci radi davanja iskaza putem video-linka" koja je 25. juna 1996. doneta u predmetu Tužilac protiv Duška Tadića, predmet br. IT-94-1 (u daljem tekstu: Odluka u predmetu Tadić), i u njemu sadržane kriterijume za davanje iskaza putem video-konferencijske veze,

NA OSNOVU pravila 71bis Pravilnika,

OVIM ODOBRAVA Zahtev i NALAŽE da dotični veštak da iskaz putem video-konferencijske veze saobrazno kriterijumima predviđenim Odlukom u predmetu Tadić, i

ZAHTEVA od Sekretarijata Međunarodnog suda da preduzme sve razumne mere u cilju obezbeđenja uspostavljanja video-konferencijske veze saobrazno kriterijumima predviđenim Odlukom u predmetu Tadić,

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Patrick Robinson,
  sudija
Dana 23. januara 2004.  
U Hagu,  
Holandija [pečat Međunarodnog suda]