PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 26. januara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA O PODNESKU TUŽILAŠTVA KOJIM SE DOPUNJAVA IZVEŠTAJ VEŠTAKA PHILIPA COOA
Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome prof. Timothy McCormack

Odbrana:
Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po "Podnesku Tužilaštva kojim se dopunjava izveštaj veštaka Philipa Cooa" (u daljem tekstu: Podnesak), koji je 8. decembra 2003. dostavilo Tužilaštvo, sa zahtevom Pretresnom veću da na osnovu pravila 94 bis Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) (ili, alternativno, na osnovu pravila 89 Pravilnika), uvrsti u spis dokumentaciju u vidu dopune izveštaja veštaka Philipa Cooa (u daljem tekstu: svedok), koja se sastoji od dodatnog mišljenja istraživanja i materijala koji se odnose na Zajedničku komandu za Kosovo i Metohiju,[1]

IMAJUĆI U VIDU "Repliku amici curiae na Podnesak Tužilaštva kojim se dopunjava izveštaj veštaka Philipa Cooa od 8. decembra 2003.", od 12. decembra 2003. (u daljem tekstu: Odgovor),

IMAJUĆI U VIDU "Repliku Tužilaštva na odgovor amici curiae na Podnesak Tužilaštva kojim se dopunjava izveštaj veštaka Philipa Cooa od 8. decembra 2003.", od 17. decembra 2003. (u daljem tekstu: Replika), koja je podneta 17. decembra 2003. bez odobrenja Pretresnog veća predviđenog pravilom 126 bis Pravilnika,

UZIMAJUĆI U OBZIR argumente koje Tužilaštvo navodi u Podnesku i Replici, uključujući sledeće: (1) materijal na koji se odnosi dopuna dostavljen je Tužilaštvu tek nakon isteka odgovarajućeg roka koji je "Nalogom o rasporedu" od 24. maja 2002. postavilo Pretresno veće;[2] (2) neki materijali dostavljeni su tek u leto 2003. zahvaljujući tekućem sporu koji se na osnovu pravila 54 bis vodi sa Vladom Srbije i Crne Gore; (3) za neke materijale je tek u novembru 2003. dopušteno da se koriste kao dokazi na osnovu pravila 70; i (4) neki materijali prevedeni su (kako bi se na njima moglo obaviti veštačenje) tek u avgustu 2003.,

UZIMAJUĆI U OBZIR argumente amici curiae, koji su navedeni u Odgovoru, uključujući sledeće: (1) Pravilnik ne dopušta prihvatanje dopune; i (2) Podnesak je u suprotnosti sa sudskom praksom Pretresnog veća[3] i Nalogom o rasporedu,

IMAJUĆI U VIDU ranije odluke Pretresnog veća o prihvatljivosti "dodatnih" materijala u vezi s veštačenjem,[4]

UZIMAJUĆI U OBZIR da se dopuna sastoji od (1) materijala koji su uvršteni u spis (u daljem tekstu: prihvaćeni materijal);[5] (2) materijala koji nisu uvršteni u spis (u daljem tekstu: dodatni materijal); i (3) veštačenja u pogledu materijala iz obe gorenavedene katergorije,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je (1) Tužilaštvo pokazalo da postoji dovoljno osnova za uvrštavanje u spis dela dodatnog materijala,[6] ali ne i svih dodatnih materijala;[7] i (2) da je stoga primereno da svedok (a) podnese revidirani izveštaj, koji neće sadržati navode i/ili analizu dodatnog materijala koji nije prihvaćen, i (b) pristupi radi unakrsnog ispitivanja u vezi s revidiranim izveštajem i svim materijalima na kojima se on zasniva,

NA OSNOVU pravila 54, 89 i 126 bis Pravilnika,

OVIM NALAŽE sledeće:

1. Tužilaštvo može u roku od sedam (7) dana od dana donošenja ove Odluke podneti revidirani izveštaj svedoka, koji neće sadržati navode i/ili analizu separatora 4, 8 i 9 dopune, pod uslovom da svedok pristupi radi unakrsnog ispitivanja u vezi s revidiranim izveštajem i svim materijalima na kojima se on zasniva.

2. Tužilaštvu se daje dozvola da podnese Repliku.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst merodavan.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

Dana 26. januara 2004.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Datum dopune g. Cooa je 26. novembar 2003, a njen naslov je "Snage SRJ i Srbije na Kosovu (1998-1999), Analiza organizacije, komande i kontrole, i borbenih dejstava, Dopuna u predmetu br. IT-02-54-T, Tužilac Međunarodnog suda protiv Slobodana Miloševića", i u daljem tekstu će se navoditi kao "dopuna".

[2] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, "Nalog o rasporedu", 24. maj 2002. (kojim se Tužilaštvu nalaže da "najkasnije do ... 29. maja 2002 ... dostavi Pretresnom veću ... identitet i izjave svih veštaka koji će biti pozvani u ovom predmetu").

[3] Vidi, na primer, fusnotu 4, infra.

[4] Vidi, na primer, Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, "Odluka o podnošenju izveštaja veštaka Helgea Brunborga od strane Tužilaštva u skladu sa pravilom 94 bis i zahtevu da se u spis uvrste transkripti na osnovu pravila 92 bis (D)", 30. oktobar 2003. (kojom se prihvataju izveštaji veštaka koji se odnose na Kosovo i Srebrenicu i koji su podneti nakon isteka roka od 29. maja 2002, ali pre davanja iskaza veštaka); Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, "Odluka u vezi sa podnošenjem ispravke izveštaja veštaka Patricka Balla koju je dostavila optužba", 25. februar 2003. (kojom se na osnovu pravila 54 i 89 Pravilnika prihvata ispravka izveštaja veštaka, pod uslovom da taj veštak ostane na raspolaganju za unakrsno ispitivanje u vezi s novim materijalom); Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, "Odluka po zahtevu optužbe u pogledu priloga stručnom izveštaju pukovnika Ivana Grujića", 6. novembar 2003. (kojom se Tužilaštvu uskraćuje dozvola za podnošenje izveštaja veštaka zbog toga što je on već dao iskaz, zato što je zahtev podnet nakon isteka roka od 29. maja 2002, zato što u prilog zahtevu nije citiran nijedan pravni izvor, te zbog toga što nije pokazano da je dodatni materijal bitan).

[5] Vidi dopunu, separatori 2, 3, 6, 10 i 11.

[6] Vidi dopunu, separator 1 (Zapovest Zajedničke komande za Kosovo i Metohiju o uništavanju albanskih terorističkih grupa na području Rugova, od 15. aprila 1999); separator 5 (Pravila službene korespondencije i kancelarijskog poslovanja u Vojsci Jugoslavije od 4. oktobra 1994); i separator 7 (Odgovor Saveznog ministarstva pravde Savezne Republike Jugoslavije na zahtev Tužilaštva za pomoć br. 174, od 12. jula 2002).

[7] Vidi dopunu, separatori 4, 8 i 9.