PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 27. januara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO PREDLOGU OPTUŽBE ZA UVRŠTAVANJE U SPIS TRANSKRIPTA SVEDOKA B-1132, NA OSNOVU PRAVILA 92 BIS (D)

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome prof. Timothy McCormack

Odbrana:
g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

REŠAVAJUĆI PO poverljivom "Predlogu optužbe za uvrštavanje u spis transkripata u vezi s događajima u Prijedoru, na osnovu pravila 92 bis (D)" (u daljem tekstu: Predlog), koji je 12. decembra 2003. podnelo Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba), i kojim se traži, inter alia, da Pretresno veće, na osnovu pravila 92 bis (D) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), prihvati u dokaze transkripte i relevantne dokazne predmete svedoka B-1132, bez nalaganja svedoku da se pojavi radi unakrsnog ispitivanja,

IMAJUĆI U VIDU poverljivi "Corrigendum 'Predlogu optužbe za uvrštavanje u spis transkripata u vezi s događajima u Prijedoru, na osnovu pravila 92 BIS (D)'", koji je optužba dostavila 22. januara 2004. (u daljem tekstu: Corrigendum),

UZIMAJUĆI U OBZIR da (1) postoje značajne manjkavosti u propratnom materijalu koji je optužba dostavila Pretresnom veću, amici curiae i optuženom, za koje optužba traži da se kao deo Predloga prihvate u dokaze; da (2) te manjkavosti nisu otklonjene Corrigendumom; kao i da (3) Pretresno veće nije u mogućnosti da oceni relevantnost i dokaznu snagu propratnog materijala,

UZIMAJUĆI U OBZIR, stoga, da Pretresno veće nije u mogućnosti da meritorno odluči o Predlogu,

NA OSNOVU pravila 54 i 92 bis (D) i (E) Pravilnika,

OVIM ODBIJA Predlog.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
Dana 27. januara 2004.  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]