PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 29. januara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO DRUGOM ZAHTEVU TUŽILAŠTVA NA OSNOVU PRAVILA 89 (F) DA SE GLAVNI ISKAZ SVEDOKA CARLA BILDTA UVRSTI U DOKAZE U PISMENOM OBLIKU

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Drugom zahtevu Tužilaštva na osnovu pravila 89 (F) da se glavni iskaz svedoka Carla Bildta uvrsti u dokaze u pismenom obliku (u daljem tekstu: Zahtev), koji je Tužilaštvo podnelo 22. januara 2004, tražeći, između ostalog:

(a) uvrštavanje u dokaze izjave Carla Bildta (u daljem tekstu: svedok) na osnovu pravila 89 (F), koja bi obuhvatila tri sastanka u periodu od 7. do 15. jula 1995;

(b) ograničenje njegovog svedočenja na taj period od 7. do 15. jula 1995, a naročito na navedene sastanke;

(c) ograničenje unakrsnog ispitivanja svedoka na predmet izjave po pravilu 89 (F); i

(d) nalog da svedočenje ovog svedoka ne traje duže od jednog sudskog pretresa,

PODSEĆAJUĆI NA “Nalog po zahtevu optužbe u vezi sa svedočenjem svedoka B-1731”, koji je Pretresno veće izdalo 16. januara 2004. i u kome je zauzelo stav da ako optužba podnese izjavu svedoka na osnovu pravila 89 (F), Pretresno veće će razmotriti sve predloge u vezi sa predloženim dokaznim materijalom,

IMAJUĆI U VIDU da se takva izjava sada podnosi uz Zahtev,

IMAJUĆI U VIDU pravilo 89 (F), koje predviđa sledeće: “Veće svedočenje svedoka može primiti usmeno ili, kad to dopuštaju interesi pravde, u pismenom obliku”,

IMAJUĆI U VIDU odluku Žalbenog veća na ovom suđenju, u kojoj se navodi da Pravilnik dozvoljava uvrštavanje u dokaze pismene izjave na osnovu pravila 89 (F) kada svedok:

a) pristupi sudu;

b) stoji na raspolaganju radi unakrsnog ispitivanja i ispitivanja od strane sudija; i

c) potvrdi da je data izjava tačan odraz onoga što je rekao i onoga što bi rekao prilikom ispitivanja,[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće treba da za svakog svedoka pojedinačno donese odluku o tome da li je u interesu pravde da se pismena izjava u smislu pravila 89(F) prihvati kao glavni iskaz, imajući u vidu ne samo konkretne okolnosti nego i sadržaj njihovih iskaza,[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da su dokazi sadržani u toj izjavi prihvatljivi na osnovu pravila 89 (F), izuzimajući pitanja koja govore o tome da je optuženi znao za navodni napad i masakre u Srebrenici (odnosno, paragrafe 50 i 69 izjave),

UZIMAJUĆI U OBZIR da nije primereno da se unakrsno ispitivanje svedoka ograničava po obimu, ali da se vreme koje je na raspolaganju za glavno izvođenje dokaza i unakrsno ispitivanje može ograničiti,

NA OSNOVU pravila 89 (F) i 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE sledeće:

(1) izjava svedoka[3] može se prihvatiti na osnovu pravila 89 (F), pod uslovom da se o pitanjima koja govore o tome da je optuženi znao za navodni napad i masakre u Srebrenici (odnosno, paragrafi 50 i 69 izjave) svedoči viva voce;

(2) optužba može da iskoristi 30 minuta za glavno ispitivanje svedoka;

(3) optuženi može da iskoristi dva sata i 30 minuta za unakrsno ispitivanje svedoka; i

(4) unakrsno ispitivanje svedoka u ostalim aspektima nije ograničeno.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu se merodavnim smatra engleski tekst.

/potpis na originalu/
O-Gon Kwon,
sudija
Dana 29. januara 2004.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]

[1] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, “Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s prihvatanjem glavnih iskaza u pismenom obliku”, predmet br. IT-02-54-AR73.4, 30. septembar 2003, str. 11.

[2] Ibid., par. 21.

[3] Obelodanjena stranama u postupku i dostavljena Veću u vreme podnošenja Zahteva, a opisana u fusnoti 3 Zahteva.