PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar : g. Hans Holthuis

Odluka od : 5. februara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU AMICI CURIAE ZA PREKORAČENJE
OGRANIČENJA BROJA STRANICA

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Zahtevu amici curiae za dozvolu Pretresnog veća za prekoračenje broja stranica dozvoljenog Uputstvom o dužini podnesaka i zahteva”, koji su amici curiae podneli 3. februara 2004. godine (dalje u tekstu: Zahtev) i kojim traže dozvolu da svojim zahtevom na osnovu pravila 98 bis prekorače ograničen broj stranica propisan za zahteve “Uputstvom o dužini podnesaka i zahteva” (dalje u tekstu: Uputstvo)[1],

IMAJUĆI U VIDU da paragraf 5 Uputstva nalaže da zahtevi ne smeju biti duži od deset stranica, a da amici curiae navode da je približna dužina njihovog zahteva 90 stranica,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je taj zahtev složene prirode i da se odnosi na pregled dokaza koji su relevantni za sve tri optužnice i koji su izvedeni tokom dve godine suđenja,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM ODOBRAVA Zahtev i DOZVOLJAVA amici curiae da podnesu zahtev koji neće preći 100 stranica.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, s tim što se engleski tekst smatra merodavnim.

  _______________
  /potpis na originalu/
  Patrick Robinson,
  sudija
Dana 5. februara 2004.  
u Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]


[1] IT/184/Rev.1, 5. mart 2002.