PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar : g. Hans Holthuis

Odluka od : 5. februara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO PREDLOGU TUŽIOCA NA OSNOVU PRAVILA 73 (A) ZA DONOŠENJE ODLUKE O KOMPETENCIJI AMICI CURIAE DA NA OSNOVU PRAVILA 98 BIS PODNESU PREDLOG ZA DONOŠENJE OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
profesor Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO "Predlogu tužioca na osnovu pravila 73 (A) za donošenje odluke o kompetenciji amici curiae da na osnovu pravila bis podnesu predlog za donošenje oslobađajuće presude", podnesenog 4. februara 2004. (u daljem tekstu: predlog), u kom optužba traži da se ponovo razmotri nalog Pretresnog veća od 27. juna 2003.[1] u smislu da se odobri amici curiae da podnesu zahtev na osnovu pravila 98 bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), i naloge u vezi s tim,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je optužba mogla da odluči da li će da traži potvrdu za ulaganje žalbe na prethodni nalog Pretresnog veća u roku od sedam dana posle izdavanja naloga, ali da je rok za ulaganje zahteva davno istekao,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je kao glavni osnov za ponovno razmatranje prethodnog naloga optužba navela odvojeno mišljenje sudije Shahabuddeena u nedavnoj odluci Žalbenog veća,[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je sāmo Žalbeno veće u tom predmetu odlučilo da razmotri žalbu amici curiae i da je tako postupilo smatrajući da oni imaju locus standi,

UZIMAJUĆI U OBZIR da zahtev koji su uložili amici curiae na osnovu pravila 98 bis ni na koji način ne osujećuje optužbu, ne zadire u interese optuženog i da je ulaganje takvog zahteva u interesu pravde u celini,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika,

OVIM ODBACUJE PREDLOG.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, s tim što se engleski tekst smatra merodavnim.

  _______________
  /potpis na originalu/
  Patrick Robinson,
  sudija
Dana 5. februara 2004.  
u Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]

[1] "Nalog po zahtevu amici curiae u vezi sa prirodom njihovog budućeg angažovanja i uputstvima o postupku iz pravila 98 bis", 27. jun 2003. (u daljem tekstu: prethodni nalog).

[2] "Odluka po interlokutornoj žalbi amici curiae na nalog pretresnog veća u vezi s pripremom i izvođenjem dokaza odbrane", 20. januar 2004. (u daljem tekstu: odluka Žalbenog veća).