PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 6. februara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU TUŽILAŠTVA ZA PRIHVATANJE DRUGE IZJAVE NA OSNOVU PRAVILA 89 (F) ZA SVEDOKA B-1804

TREĆA ODLUKA U VEZI SA SVEDOKOM B-1804

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome prof. Timothy McCormack

Optuženi:
Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom “Predlogu optužbe da se, na osnovu pravila 89 (F), u spis uvrsti izjava svedoka ŠB-1804Ć”,[1] koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 4. februara 2004. (u daljem tekstu: Predlog) i u kojem traži da Pretresno veće, na osnovu pravila 89 (F) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), uvrsti u spis izjavu i relevantne dokazne predmete za svedoka B-1804 (u daljem tekstu: svedok),

IMAJUĆI U VIDU sledeće:

(1) “Nalog po predlogu optužbe da se, na osnovu pravila 92bis (D), u spis uvrste transkripti i, na osnovu pravila 89 (F), izjava svedoka B-1804”, koji je Pretresno veće izdalo 23. januara 2004. i kojim je prihvatilo zahtev optužbe da se izjava tog svedoka uvrsti u spis na osnovu pravila 89 (F) Pravilnika; i

(2) “Drugu odluku po predlogu optužbe da se, na osnovu pravila 92bis (D), u spis uvrste transkripti i, na osnovu pravila 89 (F), izjava svedoka B-1804” od 4. februara 2004, kojom se odbija zahtev optužbe da se, na osnovu pravila 92bis (D) Pravilnika, u spis uvrste transkript iskaza svedoka i relevantni dokazni predmeti iz jednog ranijeg postupka pred Međunarodnim sudom,

IMAJUĆI U VIDU da (1) pravilo 89 (F) Pravilnika predviđa da veće svedočenje svedoka može primiti usmeno ili, kad to dopuštaju interesi pravde, u pismenom obliku; i (2) praksa Međunarodnog suda dopušta prihvatanje pismene izjave svedoka na osnovu pravila 89 (F) Pravilnika kada svedok pristupi sudu, stoji na raspolaganju radi unakrsnog ispitivanja i ispitivanja od strane sudija i potvrdi da je data izjava tačan odraz onoga što je rekao i onoga što bi rekao prilikom ispitivanja,[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće odluku o tome šta je u interesu pravde u smislu pravila 89(F) Pravilnika mora da donese za svakog svedoka pojedinačno, imajući u vidu ne samo konkretne okolnosti nego i sadržaj njihovih iskaza,[3]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je u interesu pravde da se u spis uvrste izjava i relevantni dokazni predmeti na osnovu pravila 89 (F) Pravilnika,

NA OSNOVU pravila 54 i 89 (F) Pravilnika,

OVIM PRIHVATA Predlog.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
Patrick Robinson,
sudija
Dana 6. februara 2004.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]

[1] Svedokovo ime je redigovano i zamenjeno relevantnim pseudonimom.

[2] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-AR73.4, “Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s prihvatanjem glavnih iskaza u pismenom obliku”, 30. septembar 2003, str. 11.

[3] Ibid., par.21.