PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 6. februara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU TUŽILAŠTVA ZA UVRŠTAVANJE U SPIS IZJAVE SVEDOKA AMORA MAŠOVIĆA NA OSNOVU PRAVILA 92 BIS (A)

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome prof. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom "Zahtevu optužbe da se donese odluka o uvrštavanju u spis pismene izjave svedoka B-1076 na osnovu pravila 92 bis (A)" (u daljem tekstu: Zahtev), koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 28. januara 2004. i u kojem traži da Pretresno veće, na osnovu pravila 54 i 92 bis (A) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), donese privremenu odluku (do prijema deklaracije potpisane u skladu s pravilom 92 bis (B) Pravilnika) o uvrštavanju u spis pismene izjave, pismenog izveštaja i dvanaest dodataka (u daljem tekstu, zajedno: izjava) svedoka Amora Mašovića[1] (u daljem tekstu: svedok), s tim da se od njega ne traži da pristupi radi unakrsnog ispitivanja,

UZIMAJUĆI U OBZIR sledeće konstatacije i argumente iznete u Zahtevu:

(1) izjava svedoka je završena tek 9. januara 2004;

(2) Zahtev je, radi bržeg podnošenja, sastavljen pre ispunjavanja uslova o overi propisanog pravilom 92 bis (B) Pravilnika;

(3) izjavu treba prihvatiti iz sledećih razloga:

a. ona je prvenstveno dokaz o bazi zločina, koji ne govori o delima i ponašanju optuženog;

b. nije u tako bliskoj vezi s optuženim da bi Pretresno veće trebalo da primeni svoje diskreciono pravo da je izuzme;

c. ona je kumulativna, jer dopunjava iskaze svedoka o bazi zločina koji su već svedočili uživo pred Pretresnim većem; i

d. ona je statističkog karaktera i stoga se, shodno pravilu 92 bis (A) (i) (c) Pravilnika, može prihvatiti;

(4) opšti interes ne nalaže da se svedočenje dâ usmeno;

(5) donošenje odluke o uvrštavanju dokaza svedoka u spis u pismenom obliku omogućiće optužbi da ponovo ukaže na rasprostranjenu i sistematsku prirodu zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini;

(6) nema razloga za sumnju da je dotični dokaz nepouzdan ili da je šteta koju može proizvesti veća od njegove dokazne vrednosti; i

(7) unakrsno ispitivanje ne treba tražiti zato što

a. dokazi svedoka nisu ključni za tezu optužbe; i

b. optuženi nije prilikom unakrsnog ispitivanja svedoka o bazi zločina u delu postupka koji se odnosi na Bosnu stavljao težište na konkretne incidente opisane u njihovim iskazima, nego na učešće JNA i pripadnika paravojnih jedinica iz Srbije u tim incidentima.

IMAJUĆI U VIDU da se u izjavi čije uvrštavanje u spis optužba traži pominje JNA,[2]

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor amici curiae na poverljivi zahtev optužbe od 28. januara 2004. da se donese odluka o uvrštavanju u spis pismene izjave svedoka B-1706 [sic] na osnovu pravila 92 bis (A) " (u daljem tekstu: Odgovor), koji je podnet 3. februara 2003,

UZIMAJUĆI U OBZIR argumente iznete u Odgovoru, uključujući i sledeće:

(1) optužba nije imala razloga za podnošenje Zahteva na poverljivoj osnovi;

(2) dokazi čije uvrštavanje u spis optužba traži se ne uklapaju u koncepciju dokaza o bazi zločina, jer broj umrlih, masovne grobnice i nacionalnost ljudi čija su tela ekshumirana predstavljaju važna pitanja i ne mogu se smatrati statističkim podacima;

(3) optužba je, tražeći da se ti podaci uvrste u spis, pokazala da su oni važni za njenu tezu;

(4) opšti interes nalaže da se važni dokazi izvedu viva voce; i

(5) optuženom treba omogućiti da unakrsno ispita svedoka kako bi mogao osporavati tezu optužbe.

IMAJUĆI U VIDU da dotični svedok nije zaštićen i da njegova izjava nije poverljiva, izuzev dodataka F, H i L,[3]

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 92 bis (A) i (E) Pravilnika predviđa da Pretresno veće (1) može prihvatiti, delimično ili u celosti, dokaze u obliku pismene izjave svedoka umesto usmenog svedočenja, kad se njima dokazuje nešto drugo, a ne dela i ponašanje optuženog za koje se on tereti u optužnici i (2) odlučiće da li će tražiti prisustvo svedoka radi unakrsnog ispitivanja,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se podacima sadržanim u izjavi ne dokazuju dela i ponašanje optuženog i da se ona stoga, u skladu s pravilom 92 bis (A) Pravilnika, može prihvatiti,

UZIMAJUĆI U OBZIR, MEĐUTIM, da je primereno da svedok pristupi radi unakrsnog ispitivanja,

IMAJUĆI U VIDU članove 20 i 21 Statuta Međunarodnog suda,

UZIMAJUĆI U OBZIR načelno protivljenje optuženog uvrštavanju dokaza u spis na osnovu pravila 92 bis,

NA OSNOVU pravila 54 i 92 bis (A) i (E) Pravilnika,

OVIM NALAŽE sledeće:

  1. Izjava svedoka se privremeno uvrštava u spis, s tim da

    1. optužba mora ispuniti uslove propisane pravilom 92 bis (B) i (E); i

    2. svedok mora pristupiti radi unakrsnog ispitivanja.

  2. Optuženom se odobrava unakrsno ispitivanje svedoka u trajanju od četrdeset i pet (45) minuta.

  3. Optužba ne sme pozvati svedoka pre 12. februara 2004.

OVIM TRAŽI da Sekretarijat Međunarodnog suda promeni status Zahteva iz poverljivog u javni, izuzev dodataka F, H i L, koji ostaju poverljivi.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavna engleska verzija.

/potpis na originalu/
Patrick Robinson,
sudija

Dana 6. februara 2004.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Svedok koji se u Zahtevu navodi pod pseudonimom B-1076 nije zaštićeni svedok.

[2] Vidi izveštaj svedoka koji je priložen u Zahtev, par. 44 ("U pojedinim masovnim grobnicama na području opštine Zvornik, nekoliko stotina žrtava pokopano je u crnim plastičnim kesama za leševe koje je pre rata i tokom rata koristila isključivo bivša JNA") i par. 64 ("Izuzev nekoliko slučajeva, sve ekshumacije su izvršene na teritoriji koja je u vreme nestanka ili pogubljenja žrtava bila pod kontrolom bivše JNA i vojske bosanskih Srba.").

[3] Popratni materijal uz Zahtev je dostavljen Pretresnom veću, optuženom i amici curiae, ali nije zaveden.