PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 9. februar 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA PRIHVATANJE
IZJAVE SVEDOKA TOREA SOLDALA NA
OSNOVU PRAVILA 92BIS (A)

DRUGA ODLUKA U VEZI SA SVEDOKOM TOREOM SOLDALOM

Optužba: Amici curiae:
g Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome prof. Timothy McCormack
Optuženi:
g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO delimično poverljivom “Zahtevu optužbe da se donese odluka o prihvatanju pismene izjave svedoka Torea Soldala u skladu s pravilom 92bis (A) uz poverljivi Prilog” (u daljem tekstu: Zahtev), koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 3. februara 2004. i kojim traži da Pretresno veće na osnovu pravila 54 i 92bis (A) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) (do prijema propisno potpisane deklaracije na osnovu pravila 92bis (B) Pravilnika) donese privremenu odluku da se pismena izjava svedoka Torea Soldala (u daljem tekstu: svedok) uvrsti u dokaze bez unakrsnog ispitivanja,

IMAJUĆI U VIDU sledeće navode i argumente iznete u Zahtevu:

(1) Zahtev je podnet pre nego što su ispunjeni uslovi o overi iz pravila 92bis (B) Pravilnika, u interesu ekspeditivnijeg podnošenja Zahteva;

(2) izjavu treba prihvatiti jer se u njoj ne iznose zapažanja o delima i ponašanju optuženog i jer sadrži potkrepljujuće podatke;

(3) na Zahtev se ne može primeniti nijedan od faktora koji ne idu u prilog prihvatanju dokaza u pismenom obliku navedenih u pravilu 92bis;

(4) ne postoji prioritetni javni inetres da se svedočenje svedoka obavi usmeno;

(5) nema razloga da se smatra da je to svedočenje nepouzdano niti da štetne posledice nadmašuju njegovu dokaznu vrednost; i

(6) unakrsno ispitivanje ne treba tražiti jer podaci sadržani u izjavi ne predstavljaju ključni deo teze optužbe i nisu tako blisko povezani s optuženim da iziskuju unakrsno ispitivanje,

IMAJUĆI U VIDU “Odgovor amici curiae na poverljivi zahtev optužbe da se donese odluka o prihvatanju pismene izjave svedoka Torea Soldala u skladu s pravilom 92bis (A) uz poverljivi Prilog” od 4. februara 2004, u kojem amici curiae tvrde, između ostalog, da od svedoka treba tražiti da pristupi sudu radi unakrsnog ispitivanja od strane optuženog jer “ŠoĆptužba Šinformacijama u toj izjaviĆ nije nas uverila u ukupan stepen pouzdanosti tog iskaza”,

IMAJUĆI UVIDU da pravilo 92bis (A) i (E) Pravilnika predviđa da Pretresno veće (1) može prihvatiti, delimično ili u celosti, dokaze u obliku pismene izjave svedoka umesto usmenog svedočenja, kad se njima dokazuje nešto drugo, a ne dela i ponašanje optuženog za koje se on tereti u optužnici, i (2) odlučiće da li će tražiti prisustvo svedoka radi unakrsnog ispitivanja,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je izjava čije prihvatanje optužba traži već uvrštena u dokaze na osnovu pravila 89 (F) Pravilnika shodno “Odluci Pretresnog veća po zahtevu optužbe za prihvatanje deklaracije svedoka Torea Soldala na osnovu pravila 89 (F)”, koju je Pretresno veće donelo 9. decembra 2003; i da je primereno da svedok pristupi sudu radi unakrsnog ispitivanja,

IMAJUĆI U VIDU članove 20 i 21 Statuta Međunarodnog suda,

UZIMAJUĆI U OBZIR opšte protivljenje optuženog uvrštavanju u dokaze na osnovu pravila 92bis,

NA OSNOVU pravila 54 i 92bis Pravilnika,

OVIM ODBIJA Zahtev i NALAŽE da optuženi može da unakrsno ispita svedoka o sadržaju izjave u trajanju od najviše dvadeset (20) minuta.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
Patrick Robinson,
sudija
Dana 9. februara 2004.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]