PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 12. februara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA PRIHVATANJE
IZJAVE SVEDOKA JERI LABER NA
OSNOVU PRAVILA 92BIS(A)

Optužba: Amici curiae:
g Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome prof. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Zahtevu optužbe za prihvatanje izjave gđe Jeri Laber u skladu s pravilom 92bis (A) i Dodatku A” (u daljem tekstu: Zahtev), koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 5. februara 2004. i kojim traži da Pretresno veće na osnovu pravila 92bis(A) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik) uvrsti u dokaze izjavu i propratni materijal (u daljem tekstu: ponuđeni dokazi) svedoka Jeri Laber (u daljem tekstu: svedok) bez unakrsnog ispitivanja,

IMAJUĆI U VIDU da je (1) svedok 10. decembra 2002. svedočio pred Pretresnim većem o navodnim kršenjima ljudskih prava u vezi sa delovima suđenja koji se odnose na Kosovo i Hrvatsku[1] i da se (2) ponuđeni dokazi ovog svedoka, čije prihvatanje optužba traži u Zahtevu, odnose na deo suđenja u vezi sa Bosnom,

IMAJUĆI U VIDU sledeće navode i argumente iznete u Zahtevu:

(1) ponuđene dokaze treba uvrstiti u spis jer (a) se ne odnose na dela i ponašanje optuženog, (b) nisu u bliskoj vezi sa optuženim i (c) kumulativni su u odnosu na druge dokaze koji su već predočeni Pretresnom veću;

(2) na Zahtev se ne može primeniti nijedan od faktora navedenih u pravilu 92bis koji idu u prilog neprihvatanju dokaza u pismenom obliku; i

(3) unakrsno ispitivanje ne treba tražiti jer je optuženi tokom dela suđenja koji se odnosi na Hrvatsku već imao priliku da unakrsno ispita ovog svedoka,

IMAJUĆI U VIDU “Odgovor amici curiae na zahtev optužbe za prihvatanje izjave gđe Jeri Laber u skladu s pravilom 92bis (A) od 5. februara 2004,” podnet 9. februara 2004, u kojem amici curiae tvrde da od svedoka treba tražiti da svedoči viva voce i pristupi sudu radi unakrsnog ispitivanja iz sledećih razloga:

(1) pitanje upućenosti optuženog je od centralnog značaja za ovaj predmet;

(2) ponuđenim dokazima se utvrđuje njegova odgovornosti za dela i ponašanje drugih lica;

(3) ponuđenim dokazima se dokazuje da li je optuženi znao ili je bilo razloga da zna za zločine koje su se njegovi podređeni spremali da počine ili su ih počinili;

(4) ponuđenim dokazima se dokazuje da optuženi nije preduzeo razumne korake kako bi sprečio takva dela ili kaznio one koji su ih počinili;

(5) ponuđeni dokazi su bliski optuženom; i

(6) optuženom treba dopustiti da unakrsno ispita svedoka o pitanjima pokrenutim njegovim svedočenjem koja se odnose na deo optužnice u vezi s Bosnom,

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 92bis (A) i (E) Pravilnika predviđa da Pretresno veće (1) može prihvatiti, delimično ili u celosti, dokaze u obliku pismene izjave svedoka umesto usmenog svedočenja, kad se njima dokazuje nešto drugo, a ne dela i ponašanje optuženog za koje se on tereti u optužnici, i (2) odlučiće da li će tražiti prisustvo svedoka radi unakrsnog ispitivanja,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se ponuđenim dokazima ne dokazuju dela i ponašanje optuženog, te da su oni stoga prihvatljivi na osnovu pravila 92bis(A) Pravilnika,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se ponuđenim dokazima dokazuju pitanja kao što su upućenost i obaveštenost, koja bi mogla biti od ključnog značaja za odbranu optuženog, te da je stoga primereno da ovaj svedok pristupi sudu radi unakrsnog ispitivanja,

NA OSNOVU pravila 54 i 92bis Pravilnika,

OVIM NALAŽE kako sledi:

1. Izjava i propratni materijal ovog svedoka biće uvršćeni u dokazni spis, pod uslovom da svedok pristupi radi unakrsnog ispitivanja.

2. Optužba ne može da pozove ovog svedoka pre 19. februara 2004.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
Patrick Robinson,
sudija
Dana 12. februara 2004.
U Hagu,
Holandija /potpis na originalu/
[pečat Međunarodnog suda]


[1] Vidi T. 14236, et seq.