PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar : g. Hans Holthuis

Odluka od : 25. februara 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO MOLBI ODBRANE MILANA MARTIĆA ZA PRISTUP POVERLJIVIM TRANSKRIPTIMA I DOKUMENTIMA

Tužilaštvo: Odbrana Milana Martića
g. Geoffrey Nice g. Predrag Milovančević
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO Molbi odbrane Milana Martića (IT-95-11-PT) za pristup poverljivim transkriptima i dokumentima, uloženoj 13. februara 2004. (u daljem tekstu: molba), u kojoj odbrana Milana Martića traži: (1) pristup transkriptima svih zatvorenih i delimično zatvorenih svedočenja u delu predmeta Tužilac protiv Slobodana Miloševića (dalje u tekstu: predmet Milošević) koji se odnosi na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, čim to bude ostvarivo i na stalnoj osnovi; (2) pristup dokaznim predmetima i dokumentarnim dokazima predočenim tokom zatvorenih ili delimično zatvorenih sednica u predmetu Milošević, koji se odnose na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, čim to bude ostvarivo i na stalnoj osnovi; i (3) slobodu da se obrati Pretresnom veću radi konkretnih naloga u vezi sa svim materijalima sa zatvorenih sednica, koji bi mogli da budu od pomoći odbrani u njenom izvođenju dokaza, a koje optužba inače nije obavezna da obelodani odbrani,

IMAJUĆI U VIDU da rok koji Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) ima da odgovori na molbu još nije istekao, ali da o pitanjima postavljenim u molbi može da odlučuje Pretresno veće bez čekanja na odgovor otpužbe,

IMAJUĆI, DALJE, U VIDU da je na zatvorenoj sednici u predmetu Milošević saslušano samo dvanaest svedoka i da su redigovani transkripti svedočenja tih svedoka već objavljeni ili će biti objavljeni u javnosti na osnovu naloga Pretresnog veća,

IMAJUĆI U VIDU da, na osnovu pravila 66 (A) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), optužba mora Martićevoj odbrani da obelodani sav propratni materijal koji je bio priložen uz optužnicu kad je ona podnesena na potvrdu, zajedno s izjavama svih svedoka koje optužba namerava da pozove na suđenje, kao i, na osnovu pravila 68 Pravilnika, sav materijal koji na bilo koji način ukazuje na nevinost ili ublažava krivicu optuženog ili može da utiče na pouzdanost dokaza optužbe, i takođe, na osnovu pravila 66 (B) Pravilnika, a na zahtev odbrane, sve predmete koji su bitni za pripremu odbrane ili koje tužilac namerava da koristi kao dokaze na suđenju, ili koji su pribavljeni od optuženog ili su mu pripadali,

UZIMAJUĆI U OBZIR odredbe člana 21, tačke 2 Statuta Međunarodnog suda koji garantuje pravo na javno suđenje,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Sekretarijat Međunarodnog suda odbrani stavio, ili će uskoro staviti, na raspolaganje sve redigovane transkripte iskaza koje su svedoci dali na zatvorenim sednicama i sve dokazne predmete koje su ti svedoci uveli,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su zahtevi za pristup drugim poverljivim materijalima predočenim u predmetu Milošević preuranjeni, pošto je moguće da velik deo tog materijala podleže obelodanjivanju na osnovu pravila 66 (A) i (B) i 68 Pravilnika,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM NALAŽE sledeće:

(1) advokat optuženog Milana Martića upućuje se na saradnju sa sekretarom Međunarodnog suda kako bi uspostavili obostrano pogodne metode dostave transkripata svih otvorenih sednica ili redigovanih transkripata zatvorenih sednica i svih javnih dokaznih predmeta, u delu suđenja u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića koji se odnosi na Hrvatsku i Bosnu i Hecegovinu; i

(2) advokat optuženog Milana Martića može da se obrati Pretresnom veću radi konkretnih naloga u vezi sa svim materijalom sa zatvorenih sednica koji smatra da bi mu mogao materijalno pomoći u izvođenju dokaza, a koji optužba inače nije obavezna da obelodani.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, s tim što se engleski tekst smatra merodavnim.

_______________
/potpis na originalu/
Patrick Robinson,
sudija
Dana 25. februara 2004.
u Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]