PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija Richard May
sudija O-Gon Kwon.

Sekretar : g. Hans Holthuis

Odluka od : 11. maja 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAJEDNIČKOM ZAHTEVU ODBRANE U PREDMETU
TUŽILAC PROTIV MRKŠIĆA, RADIĆA I ŠLJIVANČANINA
DA JOJ SE ODOBRI PRISTUP TRANSKRIPTIMA I DOKUMENTIMA

Tužilaštvo: Odbrana Milana Martića:
g. Geoffrey Nice g. Miroslav Vasić za Mileta Mrkšića
  g. Borivoje Borović za Miroslava Radića
g. Novak Lukić za Veselina Šljivančanina

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO "Zajedničkom zahtevu odbrane u predmetu Tužilac protiv Mrkšića, Radića i Šljivančanina (predmet br. IT-95-13/1-PT) da joj se odobri pristup transkriptima i dokumentima", podnet 24. februara 2004. (u daljem tekstu: Zahtev), kojim timovi odbrane u predmetu Tužilac protiv Mrkšića i drugih traže da im se odobri pristup (1) javnim i nejavnim iskazima i dokaznim predmetima u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića (u daljem tekstu: predmet Milošević) u vezi sa zločinima i događajima u Vukovaru i oko njega, kao i na na poljoprovrednom dobru "Ovčara" u jesen 1991; te (2) propratnom materijalu u vezi s tim događajima iz predmeta Milošević,

IMAJUĆI U VIDU da je rok koji je dat optužbi da odgovori na Zahtev istekao a da nikakav odgovor nije dostavljen,

IMAJUĆI U VIDU, pored toga, da je samo ograničen broj svedoka saslušan na zatvorenoj sednici u predmetu Milošević i da su redigovani transkripti njihovih iskaza već objavljeni ili treba da budu objavljeni na osnovu naloga Pretresnog veća,

IMAJUĆI U VIDU da je, na osnovu pravila 66 (A) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), optužba obavezna da timovima odbrane u predmetu Tužilac protiv Mrkšića i drugih dostavi sve materijale priložene uz optužnicu u predmetu Tužilac protiv Mrkšića i drugih prilikom njenog podnošenja na potvrdu, zajedno sa izjavama svih svedoka koje optužba namerava da pozove na suđenje; sve materijale iz pravila 68 kojima se sugeriše nevinost ili ublažava krivica optuženog ili koji mogu uticati na kredibilitet dokaza optužbe; i, na zahtev odbrane, da na osnovu pravila 66 (B) odobri pregled svih predmeta koji su od suštinske važnosti za pripremu odbrane ili koje optužba namerava da koristi kao dokaze na suđenju ili su pribavljeni od optuženog, odnosno bili u njegovom posedu,

UZIMAJUĆI U OBZIR odredbe člana 21, paragraf 2, Statuta Međunarodnog suda koji garantuje pravo na javno suđenje,

UZIMAJUĆI U OBZIR da redigovani transkripti iskaza svedoka datih na zatvorenim sednicama i svi dokazni predmeti uvršteni posredstvom ovih svedoka, već jesu ili će uskoro biti dostupni odbrani preko Sekretarijata Međunarodnog suda,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su zahtevi za pristup drugim poverljivim materijalima iz predmeta Milošević preuranjeni, budući da veliki deo tih materijala može podlegati obaveznom obelodanjivanju na osnovu pravila 66 i 68 Pravilnika,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima

OVIM NALAŽE sledeće:

(1) timovi odbrane u predmetu Tužilac protiv Mrkšića i drugih upućuju se da stupe u vezu sa sekretarom Međunarodnog suda kako bi dogovorili uzajamno prihvatljive načine dostavljanja transkripata sa svih otvorenih sednica ili redigovanih iskaza sa zatvorenih sednica, te svih javnih dokaznih predmeta u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića koji se odnose na zločine i događaje u Vukovaru i oko njega, kao i na poljoprivrednom dobru "Ovčara" u jesen 1991; i

(2) timovi odbrane u predmetu Tužilac protiv Mrkšića i drugih mogu podneti zahtev Pretresnom veću radi izdavanja konkretnih naloga u vezi sa materijalom sa bilo koje zatvorene sednice za koje smatraju da bi verovatno suštinski pomogli odbrani, a koje optužba inače nije obavezna da obelodani.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
Patrick Robinson,
predsedavajući
Dana 11. maja 2004.
u Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]