PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 10. juna 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA O PRIHVATANJU DOKAZNOG PREDMETA 330, TABULATORI 34 I 37

Tužilaštvo: Amici curiae:
gđa Carla Del Ponte g. Steven Kay, QC
g. Geoffrey Nice prof. Timothy L.H. McCormack
g. Dermot Groome  
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff  

Optuženi:

g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

OZNAČIVŠI RADI IDENTIFIKACIJE dokazni predmet 330, tabulatori 34 i 37 (u daljem tekstu: dokazni predmeti), koji je optužba predložila kao dokaz preko svedoka Stjepana Mesića, a Pretresno veće označilo radi identifikacije,[1]

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 89 (C) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik) predviđa da Pretresno veće može da prihvati bilo koji relevantan dokaz za koji smatra da ima dokaznu vrednost,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su dokazni predmeti relevantni za postupak i imaju dokaznu vrednost,

NA OSNOVU pravila 54 i 89 (C) Pravilnika,

OVIM PRIHVATA dokazne predmete.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

  /potpis na originalu/
  sudija Robinson,
  predsedavajući
Dana 10. juna 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda][1] T. 10610.