PRED PRETRESNIM VEĆEM III

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 19. jula 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


KONAČNA ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI
PRESRETNUTIH KOMUNIKACIJA UVEDENIH PREKO
SVEDOKA HRVOJA ŠARINIĆA

Tužilaštvo: Amici curiae:
gđa Carla Del Ponte g. Steven Kay, QC
g. Geoffrey Nice prof. Timothy L.H. McCormack
g. Dermot Groome gđa Gillian Higgins
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU sledeće:

(1) svedočenje svedoka Hrvoja Šarinića pred Pretresnim većem 21-22. januara 2004, tokom kojeg su određene presretnute komunikacije (u daljem tekstu: presretnuti razgovori) predložene kao dokazi;

(2) "Odluku po obaveštenju Tužilaštva o završetku izvođenja dokaza i zahtevu za prihvatanje dokaza u pismenom obliku" od 25. februara 2004, kojom se konstatuje da je svedok potvrdio verodostojnost određenih presretnutih razgovora; i

(3) "Nalog po zahtevu optužbe za pojašnjenje Odluke Pretresnog veća o obaveštenju Tužilaštva o završetku izvođenja dokaza i zahtevu za prihvatanje dokaza u pismenom obliku od 25. februara 2004", koji je Pretresno veće izdalo 11. marta 2004. i u kojem je zaključilo da je dokazni predmet br. 641, tabulatori 9, 14, 16 i 19 (u daljem tekstu: presretnuti razgovori uvedeni preko Šarinića) prihvatljiv u skladu sa "Preliminarnom odlukom o prihvatljivosti presretnutih komunikacija", koju je Pretresno veće donelo 16. decembra 2003. i te presretnute razgovore uvrstilo u dokaze na prima faciae osnovi, pod uslovom da se utvrdi njihova pouzdanost,

UZIMAJUĆI U OBZIR "Konačnu odluku o prihvatanju presretnutih komunikacija" od 14. juna 2004, posebno izveštaj veštaka iz J.P. French and Associates, u vezi sa autentičnošću određenih presretnutih razgovora koje je podnela optužba,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su presretnuti razgovori uvedeni preko Šarinića relevantni,

NA OSNOVU pravila 54, 89 i 95 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM UVRŠTAVA U DOKAZE presretnute razgovore uvedene preko Šarinića.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
sudija Robinson,
predsedavajući
Dana 19. jula 2004.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]