PRED PRETRESNIM VEĆEM III

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 23. septembra 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

JAVNA VERZIJA


PRVA ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI DOKAZNOG MATERIJALA VRHOVNOG SAVETA ODBRANE

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Dodeljeni branioci:
g. Stephen Kay, QC
gđa Gillian Higgins

Amicus curiae:
prof. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da je Pretresno veće 11. juna 2004. izdalo poverljivu verziju ove Odluke,

IMAJUĆI U VIDU sledeće:

 • poverljivi i delimično ex parte "Četvrti zbirni zahtev Tužilaštva za dozvolu da se izmeni spisak svedoka i zahtev za zaštitne mere za svedoke koji se ovde navode" od 31. oktobra 2003, u kojem optužba traži da na spisak svedoka doda Nenu Tromp [redigovano] i navodi kratak pregled njenog predloženog svedočenja;
 • "Odluku po četvrtom zbirnom zahtevu Tužilaštva za dozvolu da se izmeni spisak svedoka i zahtevu za zaštitne mere" od 21. novembra 2003, u kojoj se navodi da ne postoji "valjan razlog" da se gđa Tromp doda na spisak svedoka, te se po tom osnovu zahtev optužbe odbija;
 • poverljivi "Zahtev optužbe u vezi sa brisanjem svedoka [redigovano] sa spiska svedoka, analizom i tumačenjem materijala Vrhovnog saveta odbrane i dodavanjem jednog analitičara na spisak svedoka" od 29. januara 2004, kojim se – ponovo – traži da se gđa Tromp doda na spisak svedoka kako bi preko nje mogla da se uvede u dokaze dokumentacija koja se odnosi na sednice Vrhovnog saveta odbrane Savezne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: materijal VSO), a u kojem se navode sledeći razlozi:
  • optužba je nameravala da materijal VSO uvede preko [redigovano]; međutim, s obzirom na [poverljivu] "Odluku po zahtevu Srbije i Crne Gore za izdavanje naloga o zaštiti državnih interesa u vezi sa svedočenjem svedoka [redigovano]", koju je Pretresno veće donelo 28. januara 2004, optužba je zaključila da nije u stanju da pozove tog svedoka;
  • najveći deo materijala VSO govori sām za sebe, ali ima delova koji iziskuju kontekstualnu analizu koja ih čini korisnijim, pa je optužba takvu analizu i pripremala; i
  • tu analizu je izvršila gđa Tromp, član tima Tužilaštva MKSJ-a za istragu o rukovodstvima, koja je temeljno proučila materijal VSO i učestvovala u izboru najznačajnijih izvoda koje Pretresno veće treba da razmotri;
 • poverljiv "Odgovor amici curiae na poverljivi zahtev optužbe u vezi sa brisanjem jednog svedoka sa spiska svedoka i dodavanjem jednog analitičara na spisak svedoka od 29. januara 2004", koji su amici curiae podneli 1. februara 2004, tvrdeći da ne treba dozvoliti dodavanje tog svedoka;
 • poverljivu "Odluku po zahtevu Tužilaštva u vezi sa brisanjem svedoka [redigovano] i dodavanjem jednog analitičara koji će svedočiti o materijalu Vrhovnog saveta odbrane na spisak svedoka" od 4. februara 2004, kojom je Pretresno veće odbilo zahtev da se gđa Tromp doda na spisak svedoka i naložilo da optužba do 10. februara 2004. može da dostavi materijal VSO, kao i svoju analizu i tumačenje tog materijala (u daljem tekstu: Podnesak o relevantnosti – vidi dole), nakon čega će Pretresno veće odlučiti o tome da li da taj materijal uvrsti u dokaze; i
 • poverljive "Analizu i tumačenje dokumenata koji se odnose na Vrhovni savet odbrane i drugog materijala navedenog u zahtevu Tužilaštva od 29. januara 2004", koje je Tužilaštvo podnelo 17. februara 2004. (u daljem tekstu: Podnesak o relevantnosti)[1] i u kojima je, između ostalog, argumente u vezi sa relevantnošću materijala VSO iznelo u njihovom Prilogu I pod naslovom "Analiza, relevantnost i tumačenje zapisa sa sednica Vrhovnog saveta odbrane",

IMAJUĆI U VIDU da optuženi i amici curiae nisu odgovorili na Podnesak o relevantnosti,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je optužba pokazala da je materijal VSO koji se odnosi na 41. i 43. sednicu relevantan za ovaj postupak,

IMAJUĆI U VIDU da će Pretresno veće pravovremeno doneti odluku u vezi sa preostalim materijalom VSO,

IMAJUĆI U VIDU da (1) su određenim delovima materijala VSO koji se odnose na 41. i 43. sednicu ranijim odlukama Pretresnog veća određene zaštitne mere na osnovu pravila 54 bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik)[2] i da će (2) ti delovi (kako se navodi u Četvrtoj i Devetoj odluci), shodno tome, biti uvršćeni u dokaze kao poverljivi,

NA OSNOVU pravila 54 i 89 Pravilnika,

OVIM NALAŽE sledeće:

(1) materijal VSO koji se odnosi na 41. i 43. sednicu uvrštava se u dokaze; i

(2) delovi materijala VSO koji se odnose na 41. i 43. sednicu za koje su već određene zaštitne mere, uvrštavaju se u dokaze kao poverljivi.

Sačinjeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
Patrick Robinson,
predsedavajući

Dana 23. septembra 2004.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Podnesak o relevantnosti je Pretresnom veću, optuženom i amici curiae dostavljen pre nego što je zvanično podnet, a u međuvremeno je i to učinjeno.

[2] Vidi [poverljivu] "Odluku po zahtevu Srbije i Crne Gore za zaštitne mere na osnovu pravila 54 bis" od 30. jula 2003. (u daljem tekstu: Četvrta odluka); [poverljivu] "Devetu odluku po zahtevima Tužilaštva i Srbije i Crne Gore na osnovu pravila 54 bis" od 15. oktobra 2003. (u daljem tekstu: Deveta odluka).