PRED PRETRESNIM VEĆEM

Sudija:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka: 17. decembar 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA O PRIHVATANJU DOKUMENATA
PONUĐENIH ZA UVRŠĆAVANJE U SPIS
TOKOM SVEDOČENJA SVEDOKA SLAVENKA TERZIĆA

Optužba:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Branioci koje je sud dodelio:
g. Steven Kay, QC
gđa Gillian Higgins

Amicus Curiae:
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO zahtevu odbrane da se u spis uvrste dokazni predmeti označeni radi identifikacije kao D262, tabulatori 1-51, koji predstavljaju dokumente koji se, kako navodi odbrana, odnose na svedočenje svedoka Slavenka Terzića, koji je pred Pretresnim većem svedočio 6-7 i 9. decembra 2004. godine (u daljem tekstu: Terzićevi dokumenti),[1]

IMAJUĆI U VIDU da je Pretresno veće na raspravi 9. decembra 2004. godine navelo sledeće:

Pretresno veće je noćas pregledalo dokumente na koje se g. Milošević pozivao tokom svog glavnog ispitivanja svedoka, i mi smo sebi napravili spisak za internu upotrebu i njih ima 51. Veće će izdati nalog o uvršćavanju ovih dokumenata u spis, a ja ću u opštim crtama izneti kriterijume kojih će se Veće pridržavati. Oni koji su prevedeni biće uvršćeni. Oni koji nisu prevedeni biće označeni radi identifikacije dok ne budu prevedeni. A oni koji nisu – oni koji nisu ušli u razmatranje, jasno je da oni neće biti uvršćeni.

U vezi sa prevođenjem treba da kažem i to da će biti prevedeni samo oni delovi na koje se pozivalo u sudnici.[2]

NA OSNOVU pravila 54 i 89 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE sledeće:

(1) U dokaze će biti uvršćeni sledeći Terzićevi dokumenti: 1, 3,4a, 4b, 4c, 4e, 4f, 5b, 5c, 5d, 5e, 6 (odlomak iz Between Serb and Albanian), 7a, 8 (šest mapa), 10, 12, 33, 38, 45, 48, 50 i 51.

(2) U dokaze neće biti uvršćeni sledeći Terzićevi dokumenti: 2, 4d, 7, 9, 13, 16, 17, 23, 24, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43 i 44a.

(3) Sledeći Terzićevi dokumenti biće i dalje označeni radi identifikacije, dok se čeka na prevod i dalji nalog Pretresnog veća: 5a, 6 (članak Bernarda Stullija u “Radu”; odlomak iz knjige Hannsa Dietera Schanderla), 8 (tri članka), 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27a-d, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 44, 46, 47a-d i 49.

(4) Svoje eventualne prigovore na ovaj Nalog strane u postupku podneće u roku od sedam dana.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
sudija Robinson,
predsedavajući

Dana 17. decembra 2004.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] T. 34309, 34369-34370 (7. decembar 2004); T. 34419, 34439 (9. decembar 2004).

[2] T. 34439-34440 (9. decembar 2004).