PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 17. decembra 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU DODELJENIH BRANILACA
ZA POTVRDU RADI ULAGANJA ŽALBE NA ODLUKU
PRETRESNOG VEĆA PO ZAHTEVU DODELJENIH
BRANILACA ZA POVLAČENJE

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Branioci koje je dodelio Sud:
g. Steven Kay, QC
gđa Gillian Higgins

Amicus curiae:
prof. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Zahtevu za potvrdu na osnovu pravila 73(B) radi ulaganja žalbe na Odluku Pretresnog veća po zahtevu dodeljenih branilaca za povlačenje od 7. decembra 2004", podnetom 14. decembra 2004. (u daljem tekstu: Zahtev), kojim se traži da Pretresno veće, na osnovu pravila 73(B) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik), izda potvrdu za ulaganje interlokutorne žalbe dodeljenih branilaca na "Odluku po zahtevu dodeljenih branilaca za povlačenje", koju je Pretresno veće donelo 7. decembra 2004,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno veće u svojoj "Odluci po zahtevu dodeljenih branilaca za povlačenje" od 7. decembra 2004. utvrdilo da "Zahtev dodeljenih branilaca za povlačenje sa Prilogom A" od 8. novembra 2004. (u daljem tekstu: Zahtev za povlačenje) treba odbiti i da je naložilo sekretaru Suda da, na osnovu svojih ovlašćenja po članu 19 Uputstva o dodeli branioca po službenoj dužnosti (u daljem tekstu: Uputstvo),[1] odbije Zahtev za povlačenje,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Sekretarijat, u svojoj Odluci od 14. decembra 2004, konstatovao da nije uveren da je u interesu pravde da se dodeljeni branioci povuku na osnovu člana 19(A) Uputstva i odlučio da odbije Zahtev za povlačenje,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće nije donelo odluku kojom se odbija Zahtev za povlačenje, pa da stoga ne postoji osnov za zahtev za izdavanje potvrde u smislu pravila 73(B) Pravilnika,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika,

OVIM ODBIJA Zahtev.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
sudija Robinson,
predsedavajući

Dana 17. decembra 2004.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Uputstvo br. 1/94; IT/73/REV. 10.