PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Ispravak od: 12. marta 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ISPRAVAK
ODLUKE PO ZAHTEVU ODBRANE MOMČILA KRAJIŠNIKA ZA PRISTUP POVERLJIVOM MATERIJALU


Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
g. Mark Harmon
g. Alan Tieger
Amici curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack
   
Optuženi:
Slobodan Milošević
 
   
Branilac Momčila Krajišnika:
g. Deyan Brashich
 

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da treći paragraf “Odluke po zahtevu odbrane Momčila Krajišnika za pristup poverljivom materijalu” koju je Pretresno veće donelo 31. januara 2003. (u daljem tekstu: Odluka) sadrži štamparsku grešku,

Proprio motu,

OVIM NALAŽE da se treći paragraf Odluke (stranica 19213 u evidenciji Sekretarijata) ispravi kako sledi:

umesto: u periodu od 1. jula do 30. decembra 1992:

treba da stoji: u periodu od 1. jula 1991. do 30. decembra 1992:

I da se prvi operativni paragraf Odluke (stranica 19212 u evidenciji Sekretarijata) ispravi kako sledi:

umesto: koji se odnose na period posle 30. decembra 1992.

treba da stoji: koji se odnose na period pre 1. jula 1991. ili posle 30. decembra 1992.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 12. marta 2003.
U Hagu,
Holandija
 
  [pečat Međunarodnog suda]