PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 19. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
DUŠKA JOVANOVIĆA


NALOG O ODREĐIVANJU PREDSEDAVAJUĆEG SUDIJE I DALJEM RASPOREDU POSTUPKA


Tužilaštvo:
gđa Cristina Romano
g. Milbert Shin

Odbrana:
g. Siniša Simić

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991;

Proprio motu

IMAJUĆI U VIDU nalog predsednika Međunarodnog krivičnog suda od 1. decembra 2003, kojim je ovaj predmet dodeljen Pretresnom veću III, počev od 8. decembra 2003;

U SKLADU SA članom 14 Statuta Međunarodnog suda i pravilima 54 i 77 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda

OVIM ODREĐUJE sudiju Patricka Robinsona za predsedavajućeg sudiju u ovom predmetu koji se vodi zbog nepoštovanja suda i NALAŽE kako sledi:

(1) sudija Patrick Robinson u ovom predmetu može da primeni sva ovlašćenja koja ima pretpretresni sudija;

(2) statusna konferencija se zakazuje za ponedeljak, 26. januara 2004, s početkom u 15:00 časova; i

(3) optuženi ne mora lično da prisustvuje statusnoj konferenciji, već ga na njoj može zastupati propisno ovlašćen pravni zastupnik, o čemu će biti obavešten sekretar međunarodnog suda.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavna engleska verzija.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May,

 

predsedavajući

   

Dana 19. decembra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 
   
 

[pečat Međunarodnog suda]