PRED PREDSEDNIKOM MEĐUNARODNOG SUDA

Sudija : g. Claude Jorda, predsednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 29. juna 2001.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA

MILANA MILUTINOVIĆA

NIKOLE ŠAINOVIĆA

DRAGOLJUBA OJDANIĆA

VLAJKA STOJILJKOVIĆA


NALOG PREDSEDNIKA O DODELI PREDMETA PRETRESNOM VEĆU

Tužilaštvo:

Carla del Ponte, tužilac
Dirk Ryneveld

JA, Claude Jorda, predsednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

NA OSNOVU pravila 62 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik),

BUDUĆI DA je optuženi Slobodan Milošević 29. juna 2001. prebačen u sedište Međunarodnog suda,

S OBZIROM DA u skladu sa pravilom 62 Pravilnika "nakon transfera optuženog do sedišta Suda, predsednik će odmah dodeliti njegov predmet jednom od pretresnih veća", i "optuženi će bez odlaganja biti doveden pred pretresno veće ili sudiju tog pretresnog veća […]",

IZ TIH RAZLOGA,

DODELJUJEM predmet IT-99-37-I Pretresnom veću III u sledećem sastavu:

  • sudija Richard May (predsedavajući),
  • sudija Patrick Robinson
  • sudija Mohamed Fassi Fihri

Sastavljeno na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu je francuska verzija merodavna.

/potpis na originalu/
Claude Jorda
Predsednik

Dana 29. juna 2001.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]