PRED SUDIJOM KOJI POTVRĐUJE OPTUŽNICU

Sudija: g. David Hunt

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 2. jula 2001.

TUŽILAC

protiv

Slobodana MLOŠEVIĆA, Milana MILUTINOVIĆA, Nikole ŠAINOVIĆA Dragoljuba OJDANOVIĆA, Vlajka STOJILKOVIĆA


CORRIGENDUM

 

Tužilaštvo:

gđa Carla Del Ponte, tužilac
g. Dirk Ryneveld, viši zastupnik optužbe

IMAJUĆI U VIDU Odluku po molbi za izmenu optužnice i po potvrdi izmenjene optužnice (u daljnjem tekstu: Odluka), donesenu 29. juna 2001;

IMAJUĆI U VIDU da u fusnoti 2 te Odluke treba da stoji:

Predlog za zamenu predložene Izmenjene optužnice, 29. jun 2001. (u daljnjem tekstu: Predlog)

OVIM NALAŽEM da se tekst druge fusnote u toj Odluci zameni gorenavedenim tekstom.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleska verzija merodavna.

/potpis na originalu/
David Hunt,
sudija koji potvrđuje optužnicu

Dana 2. jula 2001.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]