PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija Mohamed Fassi Fihri

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 3. jula 2001.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG ZA OBJAVLJIVANJE AUDIO-VIZUELNIH ZAPISA

Tužilaštvo:

gđa Carla Del Ponte, tužilac
g. Dirk Ryneveld
gđa Christina Romano
g. Milbert Shin

Odbrana:

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud),

RAZMOTRIVŠI zahtev pojedinih predstavnika štampe,

U SKLADU sa pravilom 81(D) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljnjem tekstu: Pravilnik),

OVIM NALAŽE da se, zavisno od eventualnih daljih naloga Pretresnog veća, audio-vizuelni zapisi pretresa u ovom predmetu, koje priprema Sekretarijat Međunarodnog suda mogu davati na uvid medijima.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavna engleska verzija.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

Dana 3. jula 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]