PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija Mohamed Fassi Fihri

Sekretar:g. Hans Holthuis

Nalog od:3. jula 2001.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG ZA PRITVOR

Tužilaštvo:

gđa Carla Del Ponte, tužilac
g. Dirk Ryneveld
gđa Christina Romano
g. Milbert Shin

Odbrana:

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud),

UZIMAJUĆI U OBZIR izmenjenu optužnicu protiv Slobodana Miloševića koju je dostavio tužilac, a koju je sudija Hunt potvrdio 29. juna 2001,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je optuženi 29. juna 2001. prebačen u Međunarodni sud,

IMAJUĆI U VIDU da je prvo pojavljivanje optuženog pred Pretresnim većem održano 3. jula 2001. u skladu sa pravilom 62 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljnjem tekstu: Pravilnik),

U SKLADU SA pravilom 64 Pravilnika,

OVIM NALAŽE da se Slobodan Milošević stavi u pritvor i od upravnika Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija u Hagu traži da optuženog zadrži u pritvoru do daljnjeg naloga.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleska verzija merodavna.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

Dana 3. jula 2001.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]