PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija Mohamed Fassi Fihri

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 30. avgusta 2001.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG KOJIM SE POZIVA ODREĐIVANJE AMICUS CURIAE

Tužilaštvo:

gđa Carla Del Ponte
g. Dirk Ryneveld
gđa Cristina Romano
g. Milbert Shin
g. Daniel Saxon

Optuženi:

Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU sledeće:

  • optuženi ima pravo da se brani lično i da nije imenovao pravnog zastupnika da postupa u njegovo ime,

  • optuženi je pismenim putem obavestio sekretara Međunarodnog suda da nema nameru angažovati advokata koji će ga zastupati,

  • član 20 Statuta Međunarodnog suda zahteva da Pretresno veće obezbedi da suđenje bude pravično i da se postupak vodi uz puno poštovanje prava optuženog,

PRETRESNO VEĆE stoga smatra da je poželjno i u interesu obezbeđivanja pravičnog suđenja da se imenuje amicus curiae, kako to dopušta Pravilnik o postupku i dokazima, ne da bi zastupao optuženog već da bi pomogao u pravilnom odlučivanju u ovom predmetu, te u skladu sa pravilom 74,

POZIVA sekretara da odredi pravnog zastupnika koji će pred Sudom nastupati kao amicus curiae, kako bi Pretresnom veću pomagao:

  1. pripremajući sve podneske koji su u pravilnom postupku na raspolaganju optuženom u obliku preliminarnih ili drugih pretpretresnih podnesaka;

  2. pripremajući sve podneske ili prigovore u vezi sa dokaznim materijalom koji su u pravilnom postupku na raspolaganju optuženom tokom postupka suđenja, i unakrsno ispitujući svedoke po potrebi;

  3. skrećući pažnju Pretresnom veću na svaki oslobađajući ili olakšavajući dokazni materijal;

  4. postupajući na bilo koji drugi način koji će tako određeni pravni zastupnik smatrati primerenim nastojanju da se obezbedi pravično suđenje, i

PRODUŽAVA rok u kome će pravni zastupnik podneti preliminarne podneske po osnovi pravila 72 na 30 dana od datuma kad sekretar odredi advokata, i

UPUĆUJE sekretara da pravnom zastupniku koga odredi obezbedi sav materijal koji se predaje ili je već predat optuženom.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra engleski tekst.

/potpisano u originalu/
Richard May,
predsedavajući

Dana 30. avgusta 2001.
U Hagu
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]