PRED SUDIJOM MEĐUNARODNOG SUDA

Sudija: g. Almiro Rodrigues

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 8. oktobra 2001.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG KOJIM SE POTVRĐUJE OPTUŽNICA

Tužilaštvo:

gđa Carla Del Ponte, tužilac

Ja, Almiro Rodrigues, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica optuženih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RAZMOTRIVŠI zahtev tužioca da se potvrdi optužnica podignuta protiv Slobodana Miloševića za zločine protiv čovečnosti, teške povrede Ženevskih konvencija i kršenja zakona i običaja ratovanja (dalje u tekstu: zahtev), od 27. septembra 2001, zajedno sa svim materijalom podnesenim u prilog tom zahtevu,

NA OSNOVU članova 19 i 22 Statuta Međunarodnog suda kao i pravila 47, 53bis i 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

SASLUŠAVŠI 28. septembra i 8. oktobra 2001. tužiočevu argumentaciju,

BUDUĆI DA iz materijala podnesenih u prilog zahtevu proizlazi da je tužilac utvrdio postojanje pretpostavki za pokretanje krivičnog gonjenja g. Miloševića po tačkama optužnice o kojoj je reč,

BUDUĆI DA je potrebno da se omogući preduzimanje mera kojima se obezbeđuje odgovarajuća zaštita žrtava i svedoka,

BUDUĆI DA je, konačno, na tužiocu da, kada za to dođe vreme, odluči o najboljem načinu da se odbrani obelodani materijal priložen zahtevu,

IZ TIH RAZLOGA

POTVRĐUJEM sve tačke optužnice (zavedene u Sekretarijatu pod serijskim brojevima stranica od 3779 do 3842),

DOZVOLJAVAM tužiocu da preduzme sve mere koje smatra potrebnima da se zagarantuje zaštita žrtava i svedoka, uključujući i delimično redigovanje izjava ili dokumenata, s tim da Veće koje sudi u predmetu može u svakom trenutku doneti u vezi s tim svaku odluku koju smatra korisnom,

NAPOMINJEM da se tabele u kojima su navedeni dokazni predmeti vezani za razne tačke optužnice (tabele dokaznih predmeta) neće smatrati delom popratnog materijala potrebnim za potvrdu optužnice,

/potpisano/
Almiro Rodrigues
sudija Međunarodnog suda

Dana 8. oktobra 2001.
u Hagu (Nizozemska)

[pečat Međunarodnog suda]