PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija Mohamed Fassi Fihri

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 29. oktobra 2001.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG KOJIM SE ODOBRAVA FOTOGRAFISANJE

Tužilaštvo:

gđa Carla Del Ponte
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff

Odbrana:

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

RAZMOTRIVŠI zahtev pojedinih predstavnika štampe,

U SKLADU SA pravilom 81 (D) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik),

OVIM NALAŽEM da se, u zavisnosti od eventualnih daljih naloga Pretresnog veća, ovlaste trojica imenovanih fotoreportera da snimaju fotografije na početku svih pretresa u ovom predmetu, kako to bude odredio šef Službe bezbednosti Međunarodnog suda.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra engleski tekst.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

Dana 29. oktobra 2001.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]