PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija Mohamed Fassi Fihri

Sekretar:g. Hans Holthuis

Nalog od:15. novembra 2001.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG

Tužilaštvo:

gđa Carla Del Ponte g. Milbert Shin
g. Dirk Ryneveld g. Daniel Saxon
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff gđa Julia Baly
gđa Cristina Romano g. Daryl A. Mundis

Optuženi:

Slobodan Milošević

Amicus Curiae:

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da član 21 Statuta Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Statut) navodi određene minimalne garancije na koje optuženi koji se pojavljuje pred Međunarodnim sudom ima pravo, uključujući i pravo na odgovarajuće vreme i sredstva za pripremu svoje odbrane i komuniciranje sa braniocem po sopstvenom izboru, te pravo da se sam brani ili da ima pravnu pomoć koju sam odabere,

IMAJUĆI U VIDU da Pravilnik o pritvorskom postupku prema osobama koje čekaju na redovni sudski ili žalbeni postupak pred Međunarodnim sudom ili koje su iz nekog drugog razloga pritvorene po ovlašćenju Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik o pritvoru) predviđa da je sva komunikacija sa braniocem poverljiva,

IMAJUĆI U VIDU da je Sekretarijat Međunarodnog suda 15. oktobra 2001. optuženom uputio dopis u kom ga obaveštava o njegovom pravu da ga posećuju pravni savetnici, te o praktičnim zahtevima Sekretarijata u vezi sa određivanjem takvih savetnika,

IMAJUĆI U VIDU da je optuženi dao do znanja da ne namerava da imenuje branioca i da do današnjeg datuma nije odredio nijednog pravnog savetnika,

IMAJUĆI U VIDU, međutim, da je optuženi 26. oktobra 2001. zatražio od Sekretarijata da mu dozvoli da se sastane sa Ramseyem Clarkom i Johnom Livingstonom,

IMAJUĆI U VIDU da i Ramsey Clark i John Livingston ispunjavaju zahteve pravila 44 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda o imenovanju branilaca koji se pojavljuju pred Međunarodnim sudom,

UZEVŠI U OBZIR da je u interesu pravičnog suđenja da se optuženi sastane i slobodno razgovara s tim pravnim savetnicima,

U SKLADU SA članom 21 Statuta i pravilom 67 Pravilnika o pritvorskom postupku

OVIM NALAŽE kako sledi:

  1. Ramsey Clark i John Livingston smatraju se pravnim savetnicima optuženog i stoga se na njih primenjuje Kodeks profesionalnog ponašanja branilaca pred Međunarodni sudom;
  2. pravni saveti ove vrste ne idu na trošak Međunarodnog suda; i
  3. u skladu sa pravilom 67 Pravilnika o pritvorskom postupku, optuženi ima pravo da s navedenim pravnim savetnicima komunicira slobodno i bez ograničenja.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra engleski tekst.

/potpisano/
Richard May,
predsedavajući

Dana 15. novembra 2001.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]