PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija Mohamed Fassi Fihri

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 16. novembra 2001.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG KOJIM SE ODOBRAVAJU ZAŠTITNE MERE

Tužilaštvo:

gđa Carla Del Ponte g. Daniel Saxon
g. Dirk Ryneveld gđa Julia Baly
gđa Cristina Romano g. Daryl A. Mundis
g. Milbert Shin

Optuženi:

Slobodan Milošević

Amicus Curiae:

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

JA, RICHARD MAY, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud).

ODREĐEN za pretpretresnog sudiju u ovom predmetu na osnovu naloga Pretresnog veća od 4. jula 2001,

RE[AVAJUĆI PO "Zahtevu optužbe za zaštitne mere" koje je Tužilaštvo podnelo poverljivo i ex parte (u daljem tekstu: optužba) 14. novembra 2001. (u daljem tekstu: zahtev),

IMAJUĆI U VIDU da zahtev sadrži razne molbe, od kojih se neke odnose na pripremu i podnošenje pretpretresnog podneska optužbe i drugih materijala koje treba podneti 26. novembra 2001. u skladu sa pravilom 65ter Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), a i neke na druge faze postupka,

IMAJUĆI U VIDU, posebno, zahtev za upotrebu pseudonima za 29 svedoka

čije izjave ili sažetke njihovih izjava treba obelodaniti u skladu sa pravilima 65 ter i 66,

UZEVŠI U OBZIR pravo optuženog na pravično i javno suđenje u skladu s članom 21 Statuta Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Statut), u zavisnosti od člana 22 Statuta,

UZEVŠI U OBZIR da se članom 22 Statuta traži da Međunarodni sud svojim Pravilnikom obezbedi zaštitu žrtava i svedoka,

U SKLADU SA pravilima 54 i 69 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda

OVIM NALAŽEM kako sledi:

  1. do daljnjeg naloga, optužba za 29 svedoka navedenih u zahtevu može koristiti
  2. pseudonime iz zahteva; i

  3. Pretresno veće ostaje upućeno u postupanje po svim drugim zahtevima iz podneska.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavna engleska verzija.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući sudija

Dana 16. novembra 2001.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]