PRED PREDSEDNIKOM MEĐUNARODNOG SUDA

 

Sudija: g. Claude Jorda, predsednik Međunarodnog suda

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 23. novembra 2001.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG PREDSEDNIKA O SASTAVU PRETRESNOG VEĆA U PREDMETU

Tužilaštvo:

gđa Carla Del Ponte
g. Dirk Ryneveld
gđa Cristina Romano

Amici curiae

g. Steven Kay QC
g. Branislav Tapušković
g. Michail Vladimiroff

JA, Claude Jorda, predsednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da je mandat stalnog sudije Mohameda El Habiba Fihrija istekao 16. novembra 2001,

IMAJUĆI U VIDU dokument Međunarodnog suda IT/197 (IT/197 Doc) od 23. novembra 2001. koji se odnosi na novi sastav Žalbenog veća i pretresnih veća,

IMAJUĆI U VIDU član 14 Statuta Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Statut) i pravilo 27 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik),

IMAJUĆI U VIDU da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 14. marta 2001. izabrala sudiju O-gon Kwona za stalnog sudiju,

KONSULTOVAVTI SE sa stalnim sudijama Međunarodnog suda,

IZ TIH RAZLOGA,

DONOSIM ODLUKU da će Pretresno veće III u predmetu IT-99-37-PT raditi u sledećem sastavu:

sudija Richard May (predsedavajući)
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sačinjeno na francuskom i engleskom, pri čemu se merodavnim smatra francuski tekst.

/potpis na originalu/
Claude Jorda
Predsedavajući

Dana 23. novembra 2001.
U Hagu
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]