PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 19. februara 2002.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG

Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
g. Dirk Ryneveld
gđa Hildegaard Uertz-Reztzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amicus Curiae
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

 

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

Proprio motu

IMAJUĆI U VIDU usmena uputstva Pretresnog veća od 13. i 19. februara 2002. vezano za ćutanje i vođenje unakrsnog ispitivanja,

U SKLADU SA pravilom 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

OVIM POTVRĐUJE svoja usmena uputstva u skladu sa Dodatkom A i Dodatkom B ovom nalogu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući sudija
Dana 19. februara 2002.
U Hagu,
Holandija
 
  [pečat Međunarodnog suda]

 

DODATAK A
Pravo optuženog na ćutanje

 1. Tokom ovog postupka imate pravo na ćutanje. Niste obavezni da iznosite dokaze, ispitujete svedoke ili se izjašnjavate.

 2. Međutim, sada možete dati izjavu. Ne smeju da Vam se postavljaju pitanja o sadržaju Vaše izjave, no Vaša će izjava biti data pod nadzorom Pretresnog veća; i Pretresno veće će odlučiti o njenoj dokaznoj vrednosti, ako postoji, koja se može pripisati Vašoj izjavi.

 3. Možete da svedočite u svoju korist u odgovarajuće vreme u kom slučaju ćete biti podvrgnuti unakrsnom ispitivanju.

 4. Osim kad svedočite, niste obavezni da odgovarate ni na kakva pitanja o činjenicama predmeta, no morate biti svesni da ako se izjašnjavate o činjenicama prilikom svojih obraćanja Sudu, te izjave mogu biti deo materijala koji će Pretresno veće razmatrati prilikom donošenja svoje odluke o predmetu.

 5. Ova odluka se ne primenjuje na pitanja o proceduralnim i administrativnim stvarima.

 6. Ovo uputstvo će biti sastavljeno u pismenom obliku i dato optuženom.

 

DODATAK B
Unakrsno ispitivanje: Pravilo 90

 1. Svrha unakrsnog ispitivanja jeste postavljati pitanja da bi se proverilo svedočenje svedoka i njegova verodostojnost, tj. da li mu treba ili ne treba verovati.

 2. U skladu sa Pravilnikom Međunarodnog suda, ono je ograničeno na predmet glavnog ispitivanja, tj. svedočenja koje se iznosi u odgovoru na pitanja koje postavlja optužba, te na pitanja koja se tiču verodostojnosti.

 3. Postoji mogućnost postavljanja pitanja koja se odnose na Vašu tezu, dakle tezu koju želite izneti u svoju odbranu.

 4. Pretresno veće može dozvoliti pitanja i o drugim stvarima.

 5. Unakrsno ispitivanje je podvrgnuto nadzoru Pretresnog veća s ciljem da bude efikasno u svrhu utvrđivanja istine i izbegavanja nepotrebnog gubljenja vremena.

 6. Ono je ograničeno na pitanja koja su relevantna za suđenje i ne sme da se koristi kao sredstvo šikaniranja ili zastrašivanja svedoka.

 7. Eventualna pitanja koja bi mogla otkriti identitet zaštićenih svedoka moraju se postavljati na zatvorenoj sednici.