PRED PRETRESNIM VEĆEM

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 18. juna 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVICA


NALOG DA ODMAH PRESTANU KRŠENJA
ZAŠTITNIH MERA ZA SVEDOKA

Tužilaštvo

gda Carla Del Ponte

Optuženi

Slobodan Milošević

Amicus curiae

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michael Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivicno gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU poverljivi "Izveštaj optužbe o K5 i molbu za izdavanje naloga " (u daljem tekstu: Izveštaj i molba) koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba ) podnelo 12. juna 2002, nakon zahteva Pretresnog veca od 5. juna 2002,

IMAJUĆI U VIDU da Izveštaj i molba pokazuju da su novine Nacional, koje se izdaju u Beogradu, Savezna Republika Jugoslavija, u broju od 25. maja 2002 , objavile clanak u kojem se otkriva identitet zašticenog svedoka K5,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je u vezi sa doticnim svedokom Pretresno vece naložilo primenu konkretnih zaštitnih mera koje, izmedu ostalog, ukljucuju upotrebu pseudonima K5 kad god se o ovom svedoku javno govori, izoblicenje slike i glasa tokom svedocenja , te da se ni ime ni drugi podaci pomocu kojih može da se identifikuje svedok K5 ne otkrivaju javnosti,( 1 )

UZIMAJUĆI U OBZIR da iz izdanja Nacionala od 25. maja 2002. jasno proizlazi da su autori doticnog clanka, u trenutku kad je clanak objavljen, bili potpuno svesni cinjenice da je K5 zašticeni svedok,

S OBZIROM NA TO da otkrivanje identifikujucih podataka o zašticenim svedocima kao svesno kršenje naloga Veca mora odmah prestati,

S OBZIROM NA TO da odgovorni za takvo kršenje naloga Međunarodnog suda mogu da budu osudeni za nepoštovanje Međunarodnog suda,

IMAJUĆI U VIDU da clanovi 1(2) i 32 "Zakona o saradnji Savezne Republike Jugoslavije" sa Međunarodnim sudom izricito predvidaju da ce nadležni državni organi Savezne Republike Jugoslavije pružati pravnu pomoc, što ukljucuje preduzimanje mera za zaštitu svedoka i vršenje drugih aktivnosti u vezi sa postupcima pred Međunarodnim sudom,

U SKLADU SA clanovima 20, 22 i 29 Statuta Međunarodnog suda, te pravilima 54, 75 i 77 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM ODOBRAVA molbu i NALAŽE da objavljivanje podataka o identitetu zašticenih svedoka odmah prestane,

POTVRĐUJE da svako objavljivanje takvih podataka izlaže autora (autore) i odgovorne mogucnosti da budu osudeni za nepoštovanje Međunarodnog suda,

TRAŽI da nadležni državni organi Savezne Republike Jugoslavije (uključujući Republiku Srbiju) istraže ovu stvar, preduzmu sve mere potrebne da bi se sprecilo objavljivanje takvih poverljivih podataka i da, u roku od mesec dana, predaju Pretresnom veću izveštaj o istrazi i preduzetim merama,

TRAŽI da sekretar Međunarodnog suda pošalje kopiju ovog naloga nadležnim vlastima Savezne Republike Jugoslavije (uključujući Republiku Srbiju) i novinama Nacional što je pre moguce; i,

POZIVA vlasti Savezne Republike Jugoslavije (uključujući Republiku Srbiju ) i tužioca da Pretresnom veću pruže sve eventualne informacije o identitetu pojedinaca koji bi mogli da budu odgovorni za otkrivanje identiteta svedoka K5, protivno zaštitnim merama koje je izreklo Pretresno vece;

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajuci

Dana 18. juna 2002.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]


1 - Tužilac protiv Miloševića, predmet br. IT-99-37-PT, "Odluka po zahtevu optužbe za zaštitne mere", 4. januar 2002; Tužilac protiv Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, "Odluka po drugom zahtevu Tužilaštva za konkretne zaštitne mere za pojedinacne svedoke koji svedoce u fazi sudenja koja se odnosi na Kosovo", 22. mart 2002.