PRED PRETRESNIM VEĆEM

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar:g. Hans Holthuis

Nalog od:27. juna 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG O RASPOREDU I NALOG ZA LEKARSKI PREGLED

Tužilaštvo

g. Geoffrey Nice

Optuženi

Slobodan Milošević

Amicus curiae

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

Proprio motu

IMAJUĆI U VIDU usmena uputstva koje je Pretresno veće dalo na ročištu održanom 26. juna 2002, a kojem je optuženi bio sprečen da prisustvuje zbog bolesti;

UZIMAJUĆI U OBZIR sadašnje i nedavna bolovanja optuženog,

OVIM POTVRĐUJE I MENJA svoje usmene naloge, kako sledi:

  1. do daljih podnesaka optuženog, Pretresno veće odobrava optužbi da pozove tri dodatna svedoka koji su trenutno identifikovani kao C-039, K33 i K34;
  2. Pretresno veće saslušaće usmena izlaganja na zatvorenoj sednici u petak, 5. jula 2002, u vezi sa mogućom primenom pravila 70 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik) na određene svedoke optužbe;
  3. predstavnik zainteresovane vlade može da prisustvuje ročištu;
  4. na osnovu pravila 73 bis Pravilnika, Pretresno veće održaće u četvrtak, 18. jula 2002, pretpretresnu konferenciju u vezi sa delovima predmeta koji se odnose na Bosnu i Hrvatsku;
  5. optužbi se daje vreme do petka, 26. jula 2002, kao i dodatno vreme od dve nedelje od ponedeljka, 26. avgusta, do petka, 6. septembra 2002, u kome treba da izvodi dokaze za deo predmeta koji se odnosi na Kosovo, s tim da optužba može zatražiti od Pretresnog veća da joj za izvođenje dokaza omogući još nedelju dana; i
  6. na osnovu svojih ovlašćenja iz pravila 74 bis Pravilnika, Pretresno veće nalaže celovit lekarski pregled optuženog i dostavljanje nalaza o tome, te UPUĆUJE sekretara Međunarodnog suda da izvrši neophodne pripreme s tim u vezi kako bi se nalaz mogao dostaviti Pretresnom veću do srede 17. jula 2002.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavna engleska verzija.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

Dana 27. juna 2002.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]