PRED PRETRESNIM VEĆEM

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 5. jula 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG

 

Tužilaštvo:

Amici curiae:

g. Geoffrey Nice
g. Dirk Ryneveld
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

   
Optuženi  
Slobodan Milošević  

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po zahtevu Savezne Republike Jugoslavije od 2. jula (u daljem tekstu: zahtev), kojim se traži produženje roka za sprovođenje istrage u skladu sa "Nalogom da odmah prestanu kršenja zaštitnih mera za svedoke", koji je 18. juna 2002. izdalo Pretresno veće za još dve nedelje,

PRIMA NA ZNANJE argumente iznete u zahtevu, i

OVIM ODOBRAVA zahtev i NALAŽE da Savezna Republika Jugoslavija dostavi Pretresnom veću izveštaj o istragama i preduzetim merama do 1. avgusta 2002.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

Dana 5. jula 2002.
U Hagu,
Holandija