PRED PRETRESNIM VEĆEM

 

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 17. jula 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA

 


NALOG KOJIM SE DODELJUJU ZAŠTITNE MERE

Tužilaštvo:

g. Geoffrey Nice
g. Dirk Ryneveld

Amici curiae:

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

   

Optuženi:

Slobodan Milošević

 

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po poverljivom “Zahtevu optužbe za konkretne zaštitne mere za svedoka K32”, koji je 16. jula 2002. podnelo Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) (u daljem tekstu: zahtev),

IMAJUĆI U VIDU Nalog od 5. jula 2002. u kome je Pretresno veće navelo da će razmotriti izricanje zaštitnih mera za ovog svedoka tek kada optužba sa svedokom obavi razgovor i utvrdi nameru da pozove ovog svedoka, te naknadne usmene izjave optužbe kojima potvrđuje da je obavila razgovor i da želi da pozove ovog svedoka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je pravno sredstvo koje traži optužba primereno u smislu privatnosti i zaštite svedoka, te da je u skladu i s pravima optuženog,

NAKON DAVANJA usmenog odobrenja 17. jula 2002,

NA OSNOVU Pravila 75 Pravilnika,

OVIM POTVRĐUJE svoj usmeni nalog i NALAŽE kako sledi:

  1. pseudonim K32 koristiće se prilikom svakog pominjanja ovog svedoka u postupcima koji se vode pred Međunarodnim sudom i tokom rasprava između strana u postupku;
  2. prilikom davanja iskaza svedoka K32 koristiće se uređaj za izobličenje slike lica;
  3. ime, adresa, podaci o mestu boravka i podaci pomoću kojih je moguće identifikovati zaštićenog svedoka K32 biće zapečaćeni i ne smeju biti uvršteni ni u jedan javni dokument Međunarodnog suda;
  4. ukoliko su ime, adresa, mesto boravka ili drugi podaci pomoću kojih je moguće identifikovati zaštićenog svedoka K32 sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, ti podaci će biti izbrisani iz navedenih dokumenata;
  5. dokumenti Međunarodnog suda koji ukazuju na identitet zaštićenog svedoka K32 ne smeju se obelodanjivati javnosti niti medijima; i
  6. javnost i mediji ne smeju fotografisati, praviti video snimke niti crtati svedoka K32 dok se ovaj svedok nalazi u prostorijama Međunarodnog suda;

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
   
Dana 17. jula 2002.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]