PRED PRETRESNIM VEĆEM

 

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 17. septembra 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG O RASPOREDU U VEZI SA IZMENOM OPTUŽNICA ZA HRVATSKU I BOSNU

Tužilaštvo

gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice

gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi

Slobodan Milošević

Amici curiae

g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Mischa Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU optužnicu u delu ovog postupka koji se odnosi na Hrvatsku, koju je 8. oktobra 2001. potvrdio sudija Rodrigues, kao i optužnicu u delu ovog postupka koji se odnosi na Bosnu, koju je 22. novembra 2001. potvrdio sudija May,

IMAJUĆI U VIDU da je, posle potvrđivanja ovih optužnica i u pretpretresnim fazama ovih delova predmeta, optužba najavila ograničenje količine dokaza koje namerava da izvede protiv optuženog i to u više aspekata, uključujući sledeće:

  1. suprotno navodima sadržanim u optužnici za Bosnu, optužba neće nastojati da dokaže da je u nad hrvatskim stanovništvom u Bosni izvršen genocid;

  2. optužba je navela 20 lokacija u optužnici za Bosnu za koje namerava da izvede ograničene dokaze; izjavila je da neće izvoditi nikakve dokaze za devet opština, a Pretresno veće je stavilo do znanja da postoji potreba da se dalje ograniči količina dokaza; i

  3. Pretresno veće stavilo je do znanja da količinu dokaza optužbe u vezi sa optužnicom za Hrvatsku takođe treba ograničiti,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je samo tužiocu poznata količina dokaza koje neće izvoditi, bilo u odnosu na određene optužbe bilo u odnosu na određene lokacije ili opštine koje se navode u dvema optužnicama,

UZIMAJUĆI U OBZIR da bi i za optuženog i za Pretresno veće bilo korisno da optužnice odražavaju navedena i druga ograničenja količine dokaza koje optužba namerava da izvede protiv optuženog,

NA OSNOVU PRAVILA 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE OPTUŽBI SLEDEĆE:

  1. da izmeni optužnice za Hrvatsku i Bosnu tako da one budu jasnije i da se usklade sa obavezama koje je optužba preuzela u vezi sa ograničavanjem količine dokaza koje namerava da ponudi tokom pretpretresne faze ovih postupaka; i

  2. da dostavi izmenjene optužnice do početka postupka u delovima koji se odnose na Hrvatsku i Bosnu, odnosno do 26. septembra 2002.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
   
Dana 17. septembra 2002.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]