PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 17. septembra 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG O RASPOREDU U VEZI SA DOZVOLOM DA SE POZOVE SVEDOK K-38 I PRIHVATLJIVOŠĆU SVEDOČENJA MORTENA TORKILDSENA

Tužilaštvo

gđa Carla Del Ponte gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Geoffrey Nice g. Dermot Groome

Optuženi

Slobodan Milošević

Amici curiae

g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Mischa Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po poverljivom “Dodatnom zahtevu optužbe za dozvolu da se pozove svedok K38”, koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 11. septembra 2002. godine,

IMAJUĆI U VIDU “Obaveštenje optužbe o dostavljanju izveštaja veštaka Mortena Torkildsena”, koje je optužba dostavila 29. maja 2002. godine, kao i kasnije podneske koji se tiču Torkildsenovog izveštaja,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su neki aspekti svedočenja svedoka K38 povezani sa Torkildsenovim izveštajem, Pretresno veće smatra da bi bilo primereno razmotriti prihvatljivost svedočenja oba svedoka zajedno,

UZIMAJUĆI, DALJE, U OBZIR da bi bilo korisno saslušati usmene argumente strana o ovim pitanjima,

NA OSNOVU PRAVILA 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE da se održi usmena rasprava u vezi sa oba ova zahteva i UPUĆUJE optužbu da predloži odgovarajuće vreme za takvu raspravu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
   
Dana 17. septembra 2002.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]