PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 3. oktobra 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG

Tužilaštvo:

g. Geoffrey Nice
g. Dirk Ryneveld
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Amici curiae:

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

   

Optuženi:

Slobodan Milošević

 

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po zahtevu Vlade Savezne Republike Jugoslavije, podnetom 27. septembra 2002. (u daljem tekstu: zahtev), u vezi sa budućim svedočenjem g. Zorana Lilića (u daljem tekstu: svedok),

IMAJUĆI U VIDU poverljivu "Odluku po zahtevu Savezne Republike Jugoslavije u vezi sa svedočenjem bivšeg šefa države" koju je Pretresno veće donelo 31. jula 2002. (u daljem tekstu: odluka), kojom se nalaže: da Tužilaštvo dostavi Vladi Savezne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: Vlada) kratak pregled pitanja o kojima će, kako se predlaže, svedok govoriti tokom svedočenja (u daljem tekstu: pregled); da Vlada obavesti Tužilaštvoo tome da li taj pregled sadrži bilo kakve informacije koje ona smatra štetnim po interese nacionalne bezbednosti; da Tužilaštvo formuliše obim predloženog glavnog ispitivanja svedoka tako da budu uzete u obzir eventualne bojazni Vlade u tom pogledu; da Tužilaštvo i Vlada, u slučaju neslaganja, o tome obaveste Pretresno veće,

IMAJUĆI U VIDU da Vlada u zahtevu obaveštava Pretresno veće da nema prigovora na pregled Tužilaštva od 10. septembra 2002,

IMAJUĆI U VIDU da Vlada u zahtevu traži da njenim predstavnicima bude dozvoljeno da budu prisutni u sudnici dok svedok bude svedočio,

IMAJUĆI U VIDU "Javnu verziju poverljive odluke po zahtevu optužbe da se na osnovu pravila 70 odobri konkretna zaštita", koju je Pretresno veće donelo 25. jula 2002. kojom se dozvoljava da dvojica predstavnika države budu prisutna u sudnici za vreme svedočenja,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM PRIHVATA ZAHTEV time što DONOSI ODLUKU da dvojica predstavnika Vlade mogu da budu prisutni u sudnici tokom svedočenja svedoka, i

NALAŽE Tužilaštvu da, pre svedočenja svedoka, dostavi Pretresnom veću i optuženom primerak pregleda od 10. septembra 2002.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
   
Dana 3. oktobra 2002.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]