PRED PREDSEDNIKOM MEĐUNARODNOG SUDA

 

Rešava: sudija Claude Jorda, predsednik Suda

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 3. oktobar 2002.

TUŽILAC

protiv

DUŠKA SIKIRICE

DAMIRA DOŠENA

DRAGANA KOLUNDŽIJE


NALOG PREDSEDNIKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA IZMENU ZAŠTITNIH MERA U PREDMETUTUŽILAC PROTIV DUŠKA SIKIRICE, DAMIRA DOŠENA I DRAGANA KOLUNDŽIJE

Tužilaštvo:

g. Dirk Ryneveld za predmet Tužilac protiv D. Sikirice i dr.
g. Geoffrey Nice, g. Dirk Ryneveld, gđa Hildegard Uertz-Retzlaff, g. Dermot Groome za predmet Tužilac protiv S. Miloševića

Odbrana:

g. V. Londrović za optuženog D. Sikiricu, g. V. Petrović za optuženog D. Došena
g. D. Vučićević za optuženog D. Kolundžiju u predmetu Tužilac protiv D. Sikirice i dr.
optuženi S. Milošević, amici curiae, g. S. Kay, g. B. Tapušković, g. M. Wladimiroff; i imenovani pravnici g. Z. Tomanović i g. D. Ognjanović u predmetu Tužilac protiv S. Miloševića

JA, Claude Jorda, predsednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU "Nalog za dodelu zaštitnih mera" od 19. oktobra 1999.g., "Nalog" od 29. juna 2000.g., "Nalog po zahtevu optužbe za dodelu zaštitnih mera" od 10. jula 2000.g., "Nalog" od 2. avgusta 2000.g. i nalog od 22. decembra 2000.g. po naslovom "Nalog za zaštitne mere" koje je Pretresno veće izdalo u predmetu Tužilac protiv Sikirice i dr. (dalje u tekstu: nalozi),

IMAJUĆI U VIDU odluku koju je 19. februara 2002.g. donelo pretresno veće u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića,

IMAJUĆI U VIDU zahtev za izmenu zaštitnih mera po naslovom "Zahtev optužbe shodno pravilu 75 (D) za izmenu zaštitnih mera" (dalje u tekstu: zahtev tužioca), koji je tužilac podneo 14. maja 2002.g. i kojim se traži izmena gorepomenutih naloga,

IMAJUĆI U VIDU odgovor na zahtev tužioca koji je branilac Duška Sikirice podneo 16. maja 2002.g.,

IMAJUĆI U VIDU da veće koje je naložilo zaštitne mere u predmetu Tužilac protiv Duška Sikirice više ne može zasedati u istom sastavu,

IMAJUĆI U VIDU da u skladu sa pravilom 75 (F) (ii) strana u drugom predmetu koja želi da se ponište, izmene ili pojačaju mere dodeljene u prvom predmetu, mora zahtev da podnese Veću koje zaseda u drugom predmetu, ako više nijedno veće nije zaduženo za prvi predmet,

IMAJUĆI U VIDU da zahtev tužioca treba proslediti pretresnom veću koje rešava u drugom predmetu, u ovom slušaju veću zaduženom za predmet Tužilac protiv Slobodana Miloševića, pošto je to veće pozvanije da rešava po zahtevu tužioca,

IMAJUĆI U VIDU da radi urednog sprovođenja pravde u ovom slučaju treba primeniti gorepomenuto pravilo 75 (F)(ii),

IZ TIH RAZLOGA,

ZADUŽUJEM Veće pred kojim se vodi predmet Tužilac protiv Slobodana Miloševića da rešava po zahtevu tužioca,

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu je merodavan francuski tekst.

  /potpis na originalu/
Claude Jorda,
predsednik
   
Dana 3. oktobra 2002.g.
U Hagu,
Holandija
 
[pečat Međunarodnog suda]