PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 8. oktobra 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG OPTUŽBI DA POJASNI SVOJ STAV O PRIHVATANJU DOKAZNIH PREDMETA ODBRANE PONUĐENIH U FAZI IZVOĐENJA DOKAZA OPTUŽBE ZA KOSOVO

Tužilaštvo

g. Geoffrey Nice

Optuženi:

Slobodan Milošević

Amicus curiae

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da je jedan broj dokumenata koje je u fazi izvođenja dokaza optužbe za Kosovo ponudio Slobodan Milošević (u daljem tekstu: optuženi) označen za identifikaciju i nije prihvaćen do daljeg razjašnjenja njihovog statusa,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresnom veću čini da od završetka faze izvođenja dokaza optužbe za Kosovo 11. septembra 2002. optužba nije iznela svoj stav u vezi sa gorenavedenim dokumentima,

NA OSNOVU pravila 54 i 89 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE optužbi da do 15. oktobra 2002. iznese svoj stav u vezi sa prihvatanjem sledećih dokaznih predmeta: D2, D5, D8, D23, D24, D25, D27, D28, D30, D35, D36, D38 i D39.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
   
Dana 8. oktobra 2002.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]