PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 23. januara 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA IZMENU PRETHODNIH NALOGA O NEOBELODANJIVANJU


Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Zahtevu optužbe za izmenu prethodnih naloga o neobelodanjivanju” od 19. decembra 2002. (u daljem tekstu: zahtev), kojim optužba traži izmenu prethodnih naloga koje je Veće izdalo na osnovu pravila 53(A) i 54 Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) tako da se važenje naloga o neobelodanjivanju proširi na materijal koji se obelodanjuje na osnovu pravila 68, a naročito:

(a) proširenje Naloga Pretresnog veća od 19. jula 2001, kojim je naloženo “odbrani” da javnosti ne obelodanjuje informacije pribavljene na osnovu pravila 66 (A)(i) “osim u ograničenom obimu u kome je takvo obelodanjivanje javnosti direktno i konkretno neophodno za pripremanje i izvođenje dokaza odbrane”, proširujući to takođe na identitet i mesto boravka svedoka, kao i na iskaze ili pismene izjave svedoka ili potencijalnih svedoka, odnosno na sadržaj svake nejavne izjave ili prethodnog svedočenja obelodanjenog odbrani;

(b) proširenje kasnije konkretno navedenih odluka po kojima se ovi nalozi izričito primenjuju na optuženog, njegove pravne saradnike i amici curiae; i

(c) proširenje naloga kako bi se od onih kojima se takve informacije povere zahtevala saglasnost o neobelodanjivanju, vodio zapisnik o svim takvim obelodanjivanjima, a Veće obaveštavalo o svim eventualnim dodavanjima i brisanjima sa prvobitnog spiska tima odbrane,

iz razloga što materijal dostavljen na osnovu pravila 68 često sadrži osetljive informacije, kao što su imena žrtava i svedoka,

UZIMAJUĆI U OBZIR osetljivu prirodu nekih informacija dostavljenih na osnovu pravila 68, primereno je da Veće u odgovarajućim okolnostima proširi naloge o neobelodanjivanju,

UZIMAJUĆI U OBZIR da zahtev da optuženi, njegovi saradnici i amici curiae od primalaca takvih informacija pribave saglasnost o neobelodanjivanju, da vode zapisnike o svim takvim neobelodanjivanjima i da obaveste veće o svakoj eventualnoj dopuni ili brisanju sa prvobitnog spiska tima odbrane kada se radi o informacijama koje se daju javnosti, nije u skladu sa sadašnjom praksom Veća, pošto se tako stroge obaveze izveštavanja nalažu samo za određene svedoke koji su osetljivi izvor informacija,

NA OSNOVU pravila 53(A) i 54 Pravilnika

OVIM DELIMIČNO ODOBRAVA ZAHTEV i NALAŽE optuženom, njegovim pravnim saradnicima i amici curiae da, izuzev u meri koja je direktno i konkretno neophodna za pripremanje i izvođenje dokaza odbrane ili, kada je reč o amici, koja je potrebna radi pomaganja Veću, javnosti ne obelodanjuju:

(a) saznanja o idenititetu ili mestu boravka svedoka koji se pominju u materijalima koje optužba obelodanjuje na osnovu pravila 68; ili

(b) nikakve dokaze ili pismene izjave svedoka ili potencijalnih svedoka, ili sadržaj, u celini ili delimično, bilo kog nejavnog iskaza, izjave ili prethodnog svedočenja koje optužba obelodanjuje na osnovu pravila 68.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 23. januara 2003.
U Hagu,
Holandija
 
  [pečat Međunarodnog suda]