PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 19. februara 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG PO MOLBI OPTUŽBE ZA ODOBRENJE DA DOSTAVI REPLIKU


Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
Amici curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack
   
Optuženi:
Slobodan Milošević
 
   
Vlada Srbije i Crne Gore  

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Zahtevu optužbe za nalog na osnovu pravila 54 bis kojim se Saveznoj Republici Jugoslaviji nalaže da odgovori na nerešene zahteve za pomoć” (u daljem tekstu: Zahtev), koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 13. decembra 2002. i kojim se traži zakazivanje pretresa na kome bi se raspravljalo o pitanju zvanične saradnje ili, alternativno, izdavanje naloga Saveznoj Republici Jugoslaviji da udovolji raznim zahtevima za pomoć navedenim u zahtevu, kao i o “Pismenom odgovoru Srbije i Crne Gore” dostavljenom 7. februara 2003,

REŠAVAJUĆI takođe PO “Molbi optužbe za odobrenje da dostavi repliku u vezi sa nerešenim zahtevima za pomoć”, koju je optužba podnela 14. februara 2003. (u daljem tekstu: Molba),

IMAJUĆI U VIDU da je pretres za raspravu po Zahtevu zakazan za ponedeljak, 10. marta 2003,

IMAJUĆI U VIDU razloge iznete u prilog Zahtevu, uključujući činjenicu da je optužba nedavno od Srbije i Crne Gore dobila veliki broj odgovora na nerešene zahteve za pomoć,

UZIMAJUĆI U OBZIR da bi Pretresnom veću pomoglo da pred sobom ima najnovije informacije kada bude rešavalo po Zahtevu,

NA OSNOVU pravila 126 bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda

OVIM ODOBRAVA MOLBU i NALAŽE optužbi da svoju repliku na Pismeni odgovor Srbije i Crne Gore dostavi najkasnije do petka, 28. februara 2003.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 19. februara 2003.
U Hagu,
Holandija
 
  [pečat Međunarodnog suda]