PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 27. februara 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG O OBELODANJIVANJU SVEDOČENJA KOJE JE SVEDOK JOVAN DULOVIĆ DAO NA ZATVORENOJ SEDNICI


Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Predlogu optužbe da se otpečati i objavi svedočenje Jovana Dulovića dato na pretresu”, podnesenom 26. februara 2003., uz koji je priloženo pismo g. Dulovića u kojem on izjavljuje da pristaje da se objavi svedočenje koje je dao na zatvorenoj sednici u ovom postupku,

POŠTO JE SASLUŠALO iskaz svedoka Jovana Dulovića od 16. do 18. oktobra 2002. koji sadrži deo svedočenja sa zatvorene sednice,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima

OVIM NALAŽE Sekretarijatu da javno obelodani celo svedočenje Jovana Dulovića koje je on dao na zatvorenoj sednici.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 27. februara 2003.
U Hagu,
Holandija
 
  [pečat Međunarodnog suda]