PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 25. marta 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG ZA ODGODU POSTUPKA


Tužilaštvo
gđa Carla Del Ponte gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Geoffrey Nice g. Dermot Groome

Optuženi
Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da od 18. marta 2003. optuženi u ovom predmetu, zbog slabog zdravlja sa simptomima povišenog krvnog pritiska, nije u stanju da prisustvuje suđenju,

IMAJUĆI U VIDU izveštaje o odbijanju optuženog da se podvrgne pojačanoj terapiji lekovima koju je preporučio dr van Dijkman, kardiolog koji ga leči,

IMAJUĆI U VIDU da je Pretresno veće nagovestilo svoju nameru da naloži da se dostave lekarski izveštaji i da se lekari saslušaju u vezi sa navodnim nuspojavama lekova koje je prepisao dr van Dijkman i zdravljem optuženog,

UZIMAJUĆI U OBZIR, MEĐUTIM, informaciju koju je 25. marta 2003. dostavio upravnik Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: PJUN), prema kojoj je optuženi pristao da se podvrgne drugom obliku pojačane terapije lekovima, koji je prihvatljiv za dr van Dijkmana i kojim bi se krvni pritisak optuženog verovatno stavio pod kontrolu, čime bi se za dva dana omogućilo da optuženi bude u stanju da prisustvuje suđenju,

NA OSNOVU PRAVILA 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda

OVIM NALAŽE:

  1. da se izdavanje naloga za dostavljanje lekarskih izveštaja i saslušanje lekara odgađa; i

  2. da se, ako to dozvoli zdravstveno stanje optuženog, suđenje nastavi u četvrtak, 27. marta 2003.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući sudija
   
Dana 25. marta 2003.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]